Brigada de Pompieri Crisana

Istoric | Organizare | Galerie foto | Legislatie | Relatii externe | Sfaturi necesare | Contact
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Audacia et Devotio (Sacrificiu si Devotament)

small logo

MINISTERUL ADMINISTARŢIEI ŞI INTERNELOR ANEXA Nr.__________
CORPUL POMPIERILOR MILITARI
INSPECTORATUL GENERAL

 

CRITERIILOR MINIME DE PERFORMANŢĂ
privind
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIILOR PUBLICE DE POMPIERI CIVILI

În temeiul dispoziţiilor art.17 litera “o” din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionare Corpului Pompierilor Militari şi ale art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr.212/1997, modificată şi com-pletată cu Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr.126/2001, se stabilesc următoarele criterii minime de performanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor pu-blice de pompieri civili:

Art. 1. (1) Serviciile publice de pompieri civili se înfiinţează în toate comunele şi ora-şele denumite în continuare localităţi.
(2) Serviciile publice de pompieri civili din localităţi au obligatoriu, în structură com-ponenta de prevenire a incendiilor şi formaţia de intervenţie, salvare şi prim-ajutor, precum şi după caz, ateliere de reparaţii şi întreţinere.
(3) În localităţile cuprinse în raionul de intervenţie de bază (localitatea de dispunere) al unei subunităţi militare de pompieri, se constituie numai componenţa de prevenire a incen-diilor.
(4) În satele aparţinătoare se desemnează un specialist pentru prevenire şi se constituie una/mai multe echipe de intervenţie, salvare şi prim ajutor.

Art. 2 (1) În funcţie de dotarea cu mijloace iniţiale, utilaje şi autospeciale de stingere a incendiilor, serviciile publice de pompieri civili se clasifică în 5 categorii, după cum urmează:
- categoria I-având în dotare, la formaţia de intervenţie, salvare şi prim-ajutor, (orga-nizată pe echipe de minimum cinci servanţi), numai mijloace iniţiale de stingere şi alte mate-riale. Deplasarea la locul intervenţiei se face cu mijloace auto/hipo, asigurate de către consi-liul local sub coordonarea primarului.
- categoria a II-a -având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim-ajutor, o grupă de intervenţie la motopompă sau alt utilaj mobil;
- categoria a III-a -având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim-ajutor o grupă de intervenţie cu autospecială cu apă şi spumă;
- categoria a IV-a -având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim-ajutor două grupe de intervenţie cu două autospeciale cu apă şi spumă;
- categoria a V-a -având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim-ajutor trei sau mai multe grupe de intervenţie, cu trei sau mai multe autospeciale cu apă şi spumă.
(2) Celelalte tipuri de autospeciale şi utilaje mobile de intervenţie existente în patrimo-niul serviciului de pompieri în afara celor sus menţionate nu se iau în calcul la stabilirea cate-goriei serviciului.

Art. 3. (1) Serviciile publice de pompieri civili se organizează în funcţie de numărul de locuitori ai localităţii, pe categorii, astfel:
- categoria I -la localităţi având sub 500 locuitori, precum şi la toate localităţile care nu dispun de dotare cu autospeciale/utilaje de stigere, indiferent de numărul de locuitori. Autoritatea locală competentă are obligaţia de a comtinua asigurarea dotării până la încadrarea în categoria corespunzătoare.
categoria a II-a - la localităţi având între 501 şi 5.000 locuitori;
categoria a III-a - la localităţi având între 5.001 şi 10.000 locuitori;
categoria a IV-a - la localităţi având între 10.001 şi 20.000 locuitori;
categoria a V-a - la localităţi având peste 20.000 locuitori.
(2) Localităţile la care sunt constituite servicii de categoria I şi a-II-a au obligaţia în-cheierii de convenţii/contracte, pentru asigurarea intervenţie la incendiu, cu consilii locale/ agenţi economici care dispun de servicii de pompieri civili dotate cu autospeciale.

Art. 4 (1) Personalul pentru prevenirea incendiilor din cadrul serviciului public de pompieri civili se constituie în grupă de prevenire, a cărei structură de încadrare este prevăzu-tă în Anexa 1.
(2) Personalul care încadrează grupa de prevenire a incendiilor va fi atestat la absolvi-rea cursurilor organizate de marile unităţi şi unităţile de pompieri militari, potrivit art. 34 alin (1) şi 48 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului 60/1997 privind apărarea împotriva incen-diilor, cu modificările ultioare.

Art. 5 (1) Formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor are, de regulă, în compunere: şef de formaţie, şefi de tură, echipă(e) de intervenţie şi echipă de salvare şi prim ajutor.
(2) Structura de principiu a grupelor este stabilită în Anexa 2.

Art. 6 (1) Fiecare serviciu public de pompieri civili asigură intervenţia pentru stinge-rea incendiilor cu unul/mai multe mijloace mobile de intervenţie sau cu una/mai multe echipe de primă intervenţie, în orice zonă locuită cuprinsă în limitele administrative ale localităţii respective.
(2) La instituţiile publice cu săli aglomerate sau cu încăperi cu aglomerări de persoane, la agenţi economici de interes local cu risc ridicat de incendiu, precum şi la construcţiile care apaţin patrimoniului naţional, timpul de răspuns al formaţiei de intervenţie din serviciul pu-blic de pompieri civili va fi de maxim 5 minute.
(3) Timpul de deplasare, în sprijin, a conducerii serviciului şi echipelor de intervenţie, salvare şi prim ajutor de la comună în satele aparţinătoare va fi de maxim 15 minute.
(4) Pentru celelalte situaţii timpul de răspuns va fi astfel stabilit, de către primar, încât să asigure maximum de operativitate şi eficienţă.
(5) Serviciile publice de pompieri civili publice de pompieri civili care asigură inter-venţia pentru stingere în alte localităţi le cuprind pe acestea în sectorul lor de competenţă. În acest caz sectorul de competenţă va avea o suprafaţă astfel determinată încât să se poată inter-veni într-un timp de maxim 25 minute, în cea mai îndepărtată zonă locuită a acestuia.
(6) Anunţarea şi intervenţia forţelor participante la stingerea incendiilor sau alte eveni-mente, va fi graduală, astfel:
a) anunţarea/intervenţia serviciului de pompieri civili;
b) anunţarea/intervenţia serviciului de pompieri civili cu care localitatea are contract/ convenţie;
c) anunţarea/intervenţia subunităţii de pompieri militari în al cărui raion de intervenţie de sprijin se află localitatea.

Art. 7 (1) Serviciul public de pompieri civili se încadrează cu personal angajat şi/sau voluntar, care are aptitudini fizice, psihice şi profesionale adecvate funcţiei, iar pompierii an-gajaţi vor avea calificarea şi atestarea necesară, conform reglementărilor în vigoare.
(2) La încadrarea în serviciu şi anual, pompierii angajaţi din formaţiile de intervenţie, salvare şi prim-ajutor vor fi supuşi controlului medical.
(3) Funcţiile care se încadrează cu pompieri angajaţi, de regulă, sunt următoarele:
şef serviciu (cadru tehnic coordonator);
şef formaţie intervenţie, salvare şi prim-ajutor, la serviciile publice de pompieri civili din categoriile III, IV şi V;
şefi de tură, la serviciile publice de pompieri civili din categoria V;
conducători autospeciale de intervenţie cu apă şi spumă.
(4) De la prevederile alin.(3) se exceptează conducătorii autospecialelor de intervenţie cu apă şi spumă care vor fi pompieri angajaţi.
(5) Membrii angajaţi ai serviciului public de pompieri civili fac parte din organigrama personalului primăriei şi vor fi salariaţi corespunzător ocupaţiilor acestora, înscrise ca atare în Clasificarea Ocupaţiilor din Romania.

Art. 8 Criteriile minime pentru asigurarea permanentă, pe tură, a personalului pentru intervenţie de la sediul serviciului public de pompieri civili sunt:
(a) asigurarea legăturii permanente cu şeful serviciului şi şefii echipelor de intervenţie;
(b) asigurarea permanenţei la sediu (remiză) cel puţin a conducătorilor auto de pe autospeciale cu apă şi spumă.

Art. 9 (1) Pentru asigurarea funcţionării, serviciului public de pompieri civili va avea în administrare/folosinţă:
mijloace iniţiale de stingere şi alte materiale (scări, găleţi, topoare, furci, cazmale, mături, hipocisterne, echipament pentru hidranţi stradali, etc) necesare îndeplinirii atribuţiilor;
autospeciale şi utilaje de intervenţie;
carburanţi şi lubrefianţi;
substanţe stingătoare şi echipamente de protecţie;
sediu şi spaţii de adăpostire a tehnicii de intervenţie şi a materialelor din dotare;
mijloace de anunţare, alarmare, alertare şi conducere a intervenţiei;
săli de pregătire şi instruire a personalului;
poligoane de antrenament;
alte spaţii necesare funcţionării serviciului.

Art. 10 (1) Documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii servi-ciului public de pompieri civili sunt prevăzute în Anexa 3.
(2) Se recomandă utilizarea documentelor tipizate.

Art. 11 Serviciul public de pompieri civili îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regu-lament de organizare şi funcţionare, a cărui structură de principiu este prevăzut în Anexa 4.

Art. 12 Potrivit legii controlul, coordonarea şi acordarea asistenţei tehnice în dome-niul organizării şi funcţionării serviciului publice de pompieri civili este atributul brigăzilor şi grupurilor de pompieri civili.

ANEXA 1

STRUCTURA DE ÎNCADRARE CU PERSONAL PE TURĂ
A GRUPELOR DE PREVENIRE A INCENDIILOR
DIN SERVICIILE PUBLICE DE POMPIERI CIVILI

Nr Tipul grupei Număr persoane
crt. Şef grupă Servanţi Cond. auto Total
1 Grupă de prevenire a incendiilor 1 (1) 5 * 1 7

 

Obs.

(1) - îndeplineşte şi funcţii de primire a anunţurilor de incendiu, de agent şi de intervenţie cu mijloace iniţiale.
* - funcţia se va încadra cu conducător auto acolo unde este cazul (există mijloc de transport).

Anexa 2

STRUCTURA
DE ÎNCADRARE CU PERSONAL, PE TURĂ, A GRUPELOR DIN
FORMAŢIILE DE INTERVENŢIE, SALVARE ŞI PRIM AJUTOR LA SERVICIILE PUBLICE DE POMPIERI CIVILI DOTATE CU AUTOSPECIALE

Nr. Tipul grupei Număr persoane
crt. Şef grupă Servant* Cond. Auto Total
1 Grupa de intervenţie (2) 1 (4) 1 1 3
2 Grupa de intervenţie la autospeciala cu apă şi spumă 1 4 1 6
3 Grupa de intervenţie la auto-speciala cu pulberi şi gaze inerte 1 3 1 5
4 Grupa de intervenţie la auto-speciala de iluminat şi descar-cerare 1 3 1 5
5 Grupa de intervenţie la auto-speciala de lucru la înălţime 1 - 1 2
6 Grupa de intervenţie la motopompă 1 2 (3) 1 4
7 Grupa de intervenţie cu utilaj mobil 1 7 - 8
8 Grupa de salvare şi prim ajutor 1 4 1 6

NOTĂ:
(1) -Numărul de servanţi se va stabili în funcţie de instrucţiunile de exploatare a autospecialelor
(2) - Funcţia se va încadra cu şeful de tură
(3) - Funcţia se va încadra cu mecanic
(4) - Îndeplineşte şi funcţii de primire a anunţurilor de incendiu, de agent şi de intervenţie cu mijloace iniţiale

ANEXA 3

DOCUMENTELE DE ORGANIZARE, DESFĂŞURARE ŞI CONDUCERE A ACTIVITĂŢII SERVICIULUI PUBLIC DE POMPIERI CIVILI

hotărârea de infiinţare cu organigrama şi numărul de personal;
regulamentul de organizare şi funcţionare ;
harta sectorului de competenţă care va fi un extras din harta cu organizarea intervenţiei serviciilor publice de pompieri civili, întocmită de brigada sau grupul de pompieri militari şi aprobată de prefect şi preşedintele consiliului judeţean;
planurile sau schiţele localităţilor din sectorul de competenţă pe care sunt marcate: zonele locuite, amplasarea agenţilor economici şi institiţiilor, căile (drumurile) de intervenţie, reţelele şi sursele de apă;
extrase din planurile de intervenţie ale agenţilor economici şi instituţiilor la care intervine serviciul, conţinând principalele date de identificare şi planul general cu datele necesare intervenţiei;
registru cu notele de anunţare şi de evidenţă a intervenţiilor;
programul de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea incendiilor la gospodăriile cetăţenilor;
planul de pregătire profesională pe luni, teme şi exerciţii;
registru de evidenţă a participării la pregătirea de specialitate şi calificativele obţinute;
planul de asistenţă tehnică la autospecialele de intervenţie;
organizarea intervenţiei, pe ture de serviciu;
registru de control privind activitatea serviciului;
registru istoric al serviciului public de pompieri.

Anexa 4

STRUCTURA, DE PRINCIPIU, A REGULAMENTULUI
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
SERVICIULUI PUBLIC DE POMPIERI CIVILI

Cap. I - Dispoziţii generale
Cap. II - Organizarea şi atribuţiile serviciului
Cap.III - Atribuţiile personalului din structura serviciului
Cap.VI - Conducerea, controlul şi îndrumarea serviciului
Cap.VII - Pregătirea personalului serviciului
Cap.VIII - Drepturi, compensaţii, despăgubiri, recompense, sancţiuni
Cap.IX - Dispoziţii finale

 

| Site Map | Contact Us | ©2004 Brigada de Pompieri Crisana