Brigada de Pompieri Crisana

Istoric | Organizare | Galerie foto | Legislatie | Relatii externe | Sfaturi necesare | Contact
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Audacia et Devotio (Sacrificiu si Devotament)

small logo


ORDONANTA nr. 60 din 28 august 1997 privind apararea impotriva incendiilor

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
Apararea impotriva incendiilor, apararea vietii oamenilor si a bunurilor constituie o problema de interes public, la care trebuie sa participe, in conditiile legii, autoritatile administratiei publice centrale si locale, persoanele juridice si fizice romane, precum si celelalte persoane juridice sau fizice care desfasoara activitati ori se afla in tranzit, dupa caz, pe teritoriul Romaniei.
ART. 2
Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de masuri tehnice si organizatorice, precum si de activitati specifice, planificate si realizate potrivit prezentei ordonante, in scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul si combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetatenilor asupra acestora, precum si interventia operativa pentru salvarea si acordarea ajutorului pentru persoanele aflate in pericol, stingerea incendiilor si limitarea efectelor acestora.
ART. 3
Persoanele juridice si cele fizice raspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care decurg din: existenta sau utilizarea constructiilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor si instalatiilor tehnologice pe care le detin sau administreaza; de activitatea desfasurata sau in legatura cu aceasta; de produsele pe care le folosesc, le prelucreaza, le furnizeaza, le transporta, le stocheaza sau le comercializeaza.
ART. 4
Autoritatile administratiei publice centrale si locale asigura integrarea masurilor privind dezvoltarea si perfectionarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, in programele de dezvoltare economico-sociala ce se intocmesc la nivel national si local.
ART. 5
Situatia de pericol existenta, din momentul observarii, semnalizarii sau anuntarii unui incendiu, pana la terminarea operatiunilor de interventie, constituie o urgenta publica de incendiu.

CAP. 2
Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

Sectiunea 1
Obligatii generale

ART. 6
(1) Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte in orice imprejurare normele de prevenire si stingere a incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul.
(2) Orice persoana care observa un incendiu are obligatia de a anunta prin orice mijloc pompierii, primarul sau politia, dupa caz, si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.
ART. 7
(1) In caz de incendiu, orice persoana are obligatia de a acorda ajutor, cand si cat este rational posibil, semenilor aflati in pericol sau in dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a autoritatilor administratiei publice sau a reprezentantilor acestora, precum si a pompierilor.
(2) In cazul incendiilor produse la paduri, la plantatii si la culturi agricole, persoanele fizice si juridice aflate in apropiere au obligatia sa intervina cu mijloacele de care dispun, fara a fi solicitate.
ART. 8
(1) Persoanele fizice si juridice care detin, cu orice titlu, terenuri, constructii sau instalatii tehnologice au obligatia de a permite accesul pompierilor si persoanelor care acorda ajutor, precum si utilizarea apei, materialelor si mijloacelor proprii pentru operatiuni de salvare, de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane.
(2) In cazurile prevazute de lege, pentru limitarea propagarii incendiilor si evitarea producerii unui dezastru, persoanele mentionate la alin. (1) trebuie sa accepte si alte masuri stabilite de conducatorul interventiei, cum sunt: degajarea terenurilor, demolarea unei constructii sau a unei parti din constructie, oprirea temporara a activitatilor, evacuarea din zona periclitata, dupa caz.
ART. 9
La incheierea contractelor de concesionare, de inchiriere si de antrepriza, partile sunt obligate sa consemneze in actele respective raspunderile ce le revin in ceea ce priveste asigurarea apararii impotriva incendiilor.
ART. 10
(1) Pentru limitarea propagarii si stingerea incendiilor, precum si pentru limitarea si inlaturarea efectelor acestora, consiliile judetene, consiliile locale si persoanele juridice prevazute la art. 8 au obligatia sa colaboreze intre ele, contribuind cu forte si mijloace, pe baza de reciprocitate sau contra unei plati.
(2) Organizarea actiunilor de colaborare si procedurile necesare se stabilesc prin conventii incheiate intre parti, se prevad in planurile de interventie ale fiecarui participant la conventie si se comunica unitatii teritoriale de pompieri militari.
ART. 11
Detinatorii si utilizatorii de constructii ori de instalatii si echipamente tehnologice de productie au obligatia sa conlucreze cu autoritatile administratiei publice si cu organele de specialitate ale acestora in organizarea, asigurarea, pregatirea si punerea in aplicare a planurilor de interventie in caz de urgenta publica de incendiu.

Sectiunea a 2-a
Obligatiile consiliului local si ale primarului

ART. 12
(1) Consiliul local are urmatoarele obligatii principale:
a) asigura, pe baza normelor generale, organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta, instituie reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor, corelate cu nevoile locale;
b) hotaraste infiintarea serviciului public de pompieri civili, aproba regulamentul de organizare si functionare a acestuia, asigura incadrarea cu personal, dotarea si finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare a acestuia in conditii de operativitate si eficienta;
c) hotaraste, in cazul in care nu poate infiinta un serviciu public de pompieri civili propriu, asocierea sau stabilirea relatiilor de colaborare, dupa caz, cu alte consilii locale ori cu agenti economici, in baza unor contracte sau in baza altor conventii;
d) stabileste, in conditiile legii, cuantumul taxelor speciale destinate finantarii serviciului public de pompieri civili si pentru informarea cetatenilor asupra riscurilor de incendiu si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
e) asigura includerea, in planurile de organizare, de dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului, a lucrarilor pentru realizarea sistemelor de anuntare, alarmare si alimentare cu apa in caz de incendiu, precum si a cailor de acces pentru interventii in caz de urgenta publica de incendiu;
f) analizeaza periodic capacitatea de aparare impotriva incendiilor a unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta si hotaraste masuri de imbunatatire a acesteia;
g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
(2) Pentru partea unitatii administrativ-teritoriale cuprinsa in raionul de interventie de baza al unei subunitati de pompieri militari, consiliul local nu constituie formatiile de interventie si salvare, prevazute la art. 30 alin. (2), in structura serviciului public de pompieri civili.
ART. 13
Primarul are urmatoarele obligatii principale:
a) stabileste masurile necesare acordarii asistentei pentru prevenirea incendiilor la gospodariile populatiei;
b) organizeaza controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor, pe timpul adunarilor sau manifestarilor publice, precum si la constructiile si instalatiile tehnologice apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale, la institutiile publice si agentii economici de interes local, si dispune verificarea masurilor stabilite prin avizele, autorizatiile si acordurile pe care le emite;
c) asigura realizarea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor de anuntare si alarmare, de alimentare cu apa in caz de incendiu, precum si a cailor de acces pentru situatii de urgenta publica;
d) aduce la cunostinta publica normele, regulile si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si informeaza populatia cu privire la modul de comportare in caz de incendiu;
e) asigura pregatirea profesionala, antrenarea si perfectionarea personalului din serviciul public de pompieri civili, precum si elaborarea si actualizarea planurilor de interventie;
f) asigura constituirea si gestionarea rezervelor de substante de stingere, echipament de protectie, hrana si alte mijloace necesare sustinerii operatiunilor de interventie de lunga durata;
g) furnizeaza brigazii sau grupului de pompieri militari, in termen de 10 zile, datele si informatiile privind incendiile la care pompierii militari nu au intervenit;
h) comunica brigazii sau grupului de pompieri militari situatia actualizata a dotarii cu autospeciale si anunta de indata scoaterea din interventie a acestora;
i) primeste si analizeaza reclamatiile si sesizarile cetatenilor referitoare la apararea impotriva incendiilor.
j) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege.

Sectiunea a 3-a
Obligatiile consiliului judetean

ART. 14
Consiliul judetean are urmatoarele obligatii principale:
a) instituie reguli si dispozitii de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al judetului, cu acordul brigazii sau grupului de pompieri militari;
b) hotaraste, in conditiile legii, infiintarea unor centre de formare si perfectionare a personalului din serviciile publice de pompieri civili, cu acordul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari;
c) asigura supravegherea respectarii normelor si masurilor de aparare impotriva incendiilor la agentii economici si institutiile de sub autoritatea sa;
d) sprijina organizarea si desfasurarea concursurilor profesionale ale pompierilor civili;
e) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege.

Sectiunea a 4-a
Obligatiile prefectului

ART. 15
Prefectul are urmatoarele obligatii principale:
a) instituie, in conditiile legii, masuri obligatorii in domeniul apararii impotriva incendiilor, cu aplicabilitate pe intregul teritoriu al judetului;
b) asigura mobilizarea fortelor si mijloacelor necesare pentru acordarea ajutorului in situatii de urgenta publica, generate de incendii;
c) dispune efectuarea de controale si inspectii la obiectivele apartinand domeniului public si privat, despre care sunt informatii privind incalcari grave ale normelor de prevenire si stingere a incendiilor;
d) analizeaza rapoartele intocmite de organele de specialitate si dispune masuri pentru respectarea legalitatii; in situatiile de pericol public poate decide suspendarea activitatii pana la inlaturarea acestora;
e) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege.

Sectiunea a 5-a
Obligatiile autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate

ART. 16
(1) Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate au urmatoarele obligatii principale:
a) elaboreaza strategii privitoare la apararea impotriva incendiilor in domeniul de competenta si asigura aplicarea acestora;
b) emit, potrivit legii, norme si reglementari tehnice de specialitate pentru constructii si amenajari, echipamente, utilaje si instalatii, precum si pentru activitatile pe care le coordoneaza, cuprinzand reguli si masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor;
c) indruma, controleaza si analizeaza activitatea de respectare a normelor emise potrivit alin. (1) lit. b), la patrimoniul public si privat al statului, pe care il administreaza;
d) stabilesc metode si proceduri pentru identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenta, asigurand bancile de date necesare;
e) acorda sprijin agentilor economici si institutiilor din structura, in indeplinirea obligatiilor legale privind apararea impotriva incendiilor.
(2) Elaborarea masurilor si reglementarilor, controlul, precum si supravegherea indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza prin personal sau compartimente de specialitate, dupa caz, constituite la nivelul fiecarei autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate.
(3) Normele si reglementarile prevazute la alin. (1) lit. b) se emit si se modifica cu avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari si au aplicabilitate generala pentru domeniul de competenta al emitentului, indiferent de titularul dreptului de proprietate.
ART. 17
Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, stabileste, prin protocol, temele si activitatile practic-aplicative de educatie civica privind apararea impotriva incendiilor, care se includ in programele pentru invatamantul prescolar, primar si secundar, precum si in planurile activitatilor extrascolare.
ART. 18
Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, la propunerea autoritatilor administratiei publice centrale interesate, va inscrie in programele anuale si de perspectiva teme de cercetare-proiectare privind noi metode si mijloace de prevenire si stingere a incendiilor.

Sectiunea a 6-a
Obligatiile patronului, utilizatorului si salariatilor

ART. 19
(1) In sensul prezentei ordonante, prin patron se intelege persoana fizica cu atributii de conducere, care angajeaza salariati cu contract individual de munca sau cu conventie civila de prestari servicii in numele persoanei juridice pe care o reprezinta.
(2) Patronul are urmatoarele obligatii principale:
a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricarei persoane interesate;
b) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa justifice autoritatilor competente ca masurile de aparare impotriva incendiilor sunt corelate cu natura si nivelul riscurilor;
c) sa obtina avizele si autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute de lege;
d) sa intocmeasca si sa actualizeze permanent lista cu substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metode de prim-ajutor, substante pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
e) sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de munca;
f) sa verifice ca, atat salariatii, cat si persoanele din exterior, care au acces in unitatea sa, primesc, cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor;
g) sa stabileasca un numar de persoane cu atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor;
h) sa asigure mijloacele tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de incendiu, precum si conditiile de pregatire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitatii si marimea unitatii;
i) sa asigure intocmirea planurilor de interventie si conditiile pentru ca acestea sa fie operationale in orice moment;
j) sa asigure contractele, intelegerile, angajamentele, conventiile si planurile necesare corelarii, in caz de incendiu, a actiunii fortelor si mijloacelor proprii cu cele ale unitatilor de pompieri militari si cu ale serviciilor de urgenta ce pot fi solicitate in ajutor; sa permita accesul acestora in unitatea sa in scop de recunoastere, de instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate;
k) sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protectie individuala, substantele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii sale, precum si medicamentele si antidotul necesare acordarii primului ajutor;
l) sa prevada fondurile necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor si sa asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor in unitatea sa;
m) sa stabileasca si sa transmita, catre utilizatorii produselor rezultate din activitatea unitatii sale, precum si catre tertii interesati, regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor respective.
ART. 20
(1) Daca patronul nu-si poate indeplini, cu mijloacele si personalul propriu, obligatiile prevazute la art. 19 alin. (2) lit. b), e) si h), el este obligat sa incheie contracte sau conventii cu persoane fizice sau juridice din exteriorul unitatii sale, in care caz va asigura acestora toate informatiile si conditiile necesare realizarii scopurilor propuse.
(2) Patronii care detin parti din aceeasi constructie trebuie sa conlucreze pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin din prezenta ordonanta, in vederea asigurarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pentru ansamblul constructiei.
ART. 21
(1) In toate cazurile, salariatii desemnati potrivit art. 19 alin. (2) lit. g) si h) ori persoanele sau serviciile angajate conform art. 20 alin. (1) trebuie sa aiba competenta profesionala si, dupa caz, mijloacele tehnice de interventie, la nivelul de performanta prevazut de reglementarile specifice.
(2) Pentru salariatii desemnati potrivit art. 19 alin. (2), lit. g) si h), patronul este obligat sa le acorde timpul necesar executarii atributiilor stabilite.
ART. 22
(1) In sensul prezentei ordonante, prin utilizator se intelege orice persoana care foloseste un bun aflat in proprietatea altei persoane, in baza unei conventii ori prin punerea acestuia la dispozitie pentru utilitate publica, in mod gratuit.
(2) Utilizatorul are urmatoarele obligatii principale:
a) sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite si date, sub orice forma, de patron, proprietar, producator sau furnizor, dupa caz;
b) sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea impotriva incendiilor, asigurate de patron, proprietar sau de producator.
c) sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza sau desfasoara, in care caz utilizatorului ii revin, in mod corespunzator, si obligatiile prevazute la art. 24.
ART. 23
Fiecare salariat, indiferent de natura angajarii, are in procesul muncii urmatoarele obligatii principale:
a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de patron sau de persoanele desemnate de acesta;
b) sa utilizeze, potrivit instructiunilor date de patron sau de persoanele desemnate de acesta, substantele periculoase, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;
c) sa nu efectueze manevre si modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;
d) sa comunice, imediat, patronului ori persoanelor imputernicite de acesta orice situatie pe care este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;
e) sa coopereze cu salariatii desemnati de patron, atat cat ii permit cunostintele si sarcinile sale, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol.

Sectiunea a 7-a
Obligatiile proiectantilor si executantilor

ART. 24
Proiectantii de constructii si amenajari, de echipamente, utilaje si instalatii tehnologice sunt obligati:
a) sa cuprinda in documentatiile pe care le intocmesc masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le contin obiectele proiectate;
b) sa prevada in documentatiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor specifice, autospeciale, instalatii, dispozitive, echipamente, substante, accesorii si alte mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, care indeplinesc conditiile de calitate, potrivit legii;
c) sa intocmeasca si sa predea beneficiarilor schemele si instructiunile de functionare, la parametrii proiectati, ale dispozitivelor si instalatiilor de prevenire si stingere a incendiilor, pe care le-au prevazut in documentatii, precum si regulile necesare de verificare si intretinere in exploatare a acestora.
ART. 25
Executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii sunt obligati:
a) sa realizeze, integral si la timp, masurile de aparare impotriva incendiilor cuprinse in proiecte, cu respectarea conditiilor de calitate prevazute de lege;
b) sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor necesare pe timpul efectuarii probelor si rodajelor mecanice;
c) sa puna in stare de functiune instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute in documentatiile de executie, pana la data receptiei constructiilor, amenajarilor sau instalatiilor tehnologice pe care le-au realizat.
ART. 26
Proiectantilor si executantilor le sunt aplicabile, dupa caz, si dispozitiile prevazute la art. 19-22 din prezenta ordonanta. La lucrarile de amenajari a constructiilor existente, in cazul in care, in mod justificat, nu pot fi indeplinite unele prevederi ale reglementarilor in vigoare, referitoare la siguranta la foc, se vor lua masuri compensatorii de aparare impotriva incendiilor.

CAP. 3
Controlul riscului de incendiu

ART. 27
(1) In toate fazele de cercetare, proiectare, executie si pe intreaga lor durata de existenta, constructiile de orice tip, dispozitivele, echipamentele si instalatiile tehnologice se supun unei examinari sistematice si calificate pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, in conditiile prevazute de reglementarile specifice.
(2) Obligatia executarii activitatilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor care concura la proiectarea, realizarea, exploatarea, intretinerea, repararea, postutilizarea si dezafectarea constructiilor, echipamentelor si a instalatiilor tehnologice, potrivit obligatiilor si raspunderilor prevazute de lege.
ART. 28
(1) Inceperea lucrarilor de executie la constructii si la instalatii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinatiei celor existente, precum si punerea in functiune a acestora se supun, potrivit legii, avizarii si autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor.
(2) Obligatia obtinerii avizelor si/sau autorizatiilor prevazute la alin. (1) revine persoanei fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii noi sau interventii la constructiile existente ori, dupa caz, beneficiarului investitiei.
(3) Avizele si autorizatiile prevazute la alin. (2) se elibereaza de catre brigazile si grupurile de pompieri militari.
(4) Categoriile de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari, care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor, se aproba prin hotarare a Guvernului.
(5) Normele metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

CAP. 4
Serviciile de pompieri civili

Sectiunea 1
Constituirea si atributiile serviciilor de pompieri civili

ART. 29
Consiliile locale, agentii economici si institutiile au obligatia sa constituie servicii de pompieri civili, potrivit prevederilor prezentei ordonante.
ART. 30
(1) Serviciile de pompieri civili sunt structuri profesionale, altele decat unitatile Corpului Pompierilor Militari, incadrate cu personal civil, care au atributii privind apararea vietii, avutului public si/sau privat impotriva incendiilor, in sectoarele de competenta stabilite cu acordul brigazilor si grupurilor de pompieri militari, precum si pentru acordarea ajutorului persoanelor aflate in pericol, in caz de accident sau dezastru.
(2) Serviciile de pompieri civili au in structura, dupa caz, compartiment sau specialisti pentru prevenirea incendiilor, formatii de interventie, salvare si prim ajutor, ateliere de reparatii si de intretinere.
(3) Serviciile de pompieri civili sunt publice sau private. Serviciile de pompieri private se pot constitui, pe plan local, ca societati comerciale, potrivit legii.
(4) Serviciul de pompieri civili se incadreaza cu pompieri angajati si/sau cu pompieri voluntari, dupa caz; serviciile incadrate numai cu pompieri voluntari sunt servicii de pompieri voluntari.
(5) Pompierii civili trebuie sa indeplineasca cerintele de calificare prevazute pentru profesia de pompier.
(6) Indicatorii de calificare in profesia de pompier se stabilesc de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pe baza propunerilor Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
(7) Organizarea si functionarea serviciilor de pompieri civili se stabilesc prin regulamente aprobate, dupa caz, de catre consiliile locale sau conducerile agentilor economici si institutiilor ce le-au constituit.
ART. 31
Criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor publice de pompieri civili se stabilesc de catre Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, iar pentru celelalte servicii de pompieri civili, de catre brigada sau grupul de pompieri militari in a carei zona de competenta se constituie serviciul respectiv.
ART. 32
Serviciile de pompieri civili au urmatoarele atributii principale:
a) desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor;
b) verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor care privesc apararea impotriva incendiilor, in sectorul de competenta;
c) executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor periclitate de incendii;
d) acorda ajutor, in conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa in pericol in caz de explozie, inundatii, alunecari de teren, accidente, precum si in caz de dezastre.
ART. 33
Pe baza hotararii consiliului local si in conditiile prevazute de lege, serviciul public de pompieri civili de sub autoritatea sa poate presta, contra cost, catre orice persoana fizica sau juridica, unele servicii, fara a afecta indeplinirea atributiilor prevazute la art. 32, cum sunt:
a) transport de apa, evacuarea apei din subsoluri sau din fantani;
b) limitarea raspandirii unor produse poluante, colectarea sau indepartarea acestora;
c) eliberarea cailor de circulatie de doboraturi de vant sau de mijloace de transport accidentate;
d) curatarea si repararea sobelor si cosurilor de fum, interventii de urgenta in caz de defectiuni la instalatii electrice, de gaze sau de alimentare cu apa;
e) incarcarea si intretinerea stingatoarelor, lucrari de termoprotectie, lucrari la inaltime;
f) alte servicii in domeniul apararii impotriva incendiilor.
ART. 34
(1) Formarea, specializarea si perfectionarea pompierilor civili si a cadrelor tehnice cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se realizeaza prin cursuri organizate de catre unitatile abilitate prin lege, cu avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
(2) Planurile tematice de pregatire pentru cursurile prevazute la alin. (1) se avizeaza de catre brigazile si grupurile de pompieri militari.
(3) Criteriile de evaluare privind organizarea, functionarea si asigurarea logistica a unitatilor prevazute la alin. (1) se elaboreaza de catre Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

Sectiunea a 2-a
Drepturi, compensatii si despagubiri ce se acorda pompierilor civili

ART. 35
In exercitarea atributiilor ce ii revin, personalul serviciilor de pompieri civili are urmatoarele drepturi:
a) sa solicite, de la persoanele fizice si juridice, date, informatii si documente necesare indeplinirii atributiilor legale privind apararea impotriva incendiilor;
b) sa stabileasca restrictii ori sa interzica, potrivit competentei prevazute in regulamentul de organizare si functionare al serviciului, utilizarea focului deschis si efectuarea unor lucrari cu substante inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;
c) sa propuna oprirea functionarii sau demolarea constructiei incendiate, precum si a celor vecine ori a unei parti din acestea, in scopul limitarii propagarii incendiilor si evitarii unui dezastru, daca un asemenea pericol este real, iminent si inevitabil;
d) sa utilizeze, in functie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru interventii la incendii;
e) sa se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul interventiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice ori pe alte terenuri, daca cerintele de operativitate si de lucru impun aceasta; sa opreasca ori sa limiteze traficul public in zona desfasurarii operatiunilor de interventie;
f) sa intre in locuinta persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimtamantul scris al acestora, in conditiile prevazute de lege; in cazul cand se impune inlaturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vietii, integritatii fizice sau bunurilor unei persoane, consimtamantul nu este necesar.
ART. 36
(1) Pompierilor civili li se asigura, gratuit, de catre consiliul local sau patron, dupa caz, echipamentul de protectie adecvat misiunilor pe care le indeplinesc, iar in cazul in care, pe timpul interventiei, li s-a degradat imbracamintea ori alte bunuri personale, consiliul local sau patronul ii despagubesc in mod corespunzator.
(2) Pompierii civili au obligatia sa poarte uniforma, echipament de protectie si insemne distinctive, a caror descriere si conditii de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul de Interne, cu avizul Departamentului pentru Administratia Publica Locala si aprobat de Guvern.
ART. 37
(1) Pe timpul interventiei, pompierilor civili si celorlalti participanti la actiuni in conditii de risc li se asigura antidot adecvat naturii mediului de lucru, potrivit legii.
(2) In cazul incendiilor de durata, care depasesc 4 ore, pompierilor civili si celorlalti participanti la interventie li se asigura hrana gratuit, in echivalentul a 1.400 de calorii pentru fiecare masa.
(3) Obligatia asigurarii drepturilor prevazute in alin. (1) si (2) revine consiliului local sau patronului, dupa caz.
ART. 38
(1) Pompierii voluntari incadrati in serviciile de pompieri civili au dreptul la compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului.
(2) Cuantumurile orare ale compensatiei prevazute la alin. (1) se stabilesc si se acorda de catre consiliul local sau de patron, dupa caz, diferentiat pe categorii de functii.
ART. 39
(1) Pe timpul cat se afla la cursuri de pregatire si concursuri profesionale, organizate in afara localitatii in care functioneaza serviciul, pompierii voluntari beneficiaza de toate drepturile de deplasare, cazare si de diurna, ca pompierii angajati, care se acorda de consiliul local sau patron, dupa caz.
(2) Pompierii voluntari care sunt salariati ai altor servicii publice locale isi pastreaza drepturile de salariu la locul de munca pentru perioada de timp cat participa la interventii sau la cursuri de pregatire.
ART. 40
Persoanele juridice care organizeaza servicii de pompieri civili au obligatia sa asigure personalul acestora la o societate comerciala de asigurari, pentru caz de boala profesionala, accident sau deces, produs in timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor ce le revin pe timpul interventiilor.
ART. 41
(1) Pompierii nu raspund de pagubele inerente procesului de interventie.
(2) Pagubele produse serviciului de pompieri, prin pierderea sau degradarea mijloacelor din dotare pe timpul actiunilor de interventie, se suporta de catre consiliul local, patron sau de catre beneficiarul interventiei, dupa caz, daca paguba nu s-a produs din culpa unui membru al serviciului de pompieri.

CAP. 5
Sanctiuni

ART. 42
(1) Constituie contraventii la prevederile prezentei ordonante urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda:
I. de la 5.000.000 la 10.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 8, art. 9, art. 13, lit. a)-c), art. 16 alin. (1) lit. b) si c), art. 19 alin. (2) lit. a)-j), art. 20, art. 27, art. 28 alin. (2), art. 40 si art. 48 alin. (2);
II. de la 1.000.000 la 5.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 6, art. 7, art. 10 alin. (1) si (2), art. 13 lit. d)-f), art. 16 alin. (1) lit. a) si d), art. 19 alin. (2) lit. k)-m), art. 22 lit. a)-c), art. 24 si art. 25;
III. de la 500.000 la 1.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 13 lit. g) si h), art. 23 lit. a)-d) si art. 32 lit. a)-c).
(2) Contraventiile la normele de prevenire si stingere a incendiilor, altele decat cele prevazute la alin. (1), emise potrivit prevederilor prezentei ordonante, si sanctiunile contraventionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice sau juridice, dupa caz.
(4) Dispozitiile prevazute la alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
ART. 43
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 42 se fac de catre personalul unitatii de pompieri militari cu atributii de indrumare, control, interventie si constatare a incalcarilor legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, anume desemnat de comandantul Corpului Pompierilor Militari, precum si de alte organe abilitate de lege.

CAP. 6
Dispozitii finale

ART. 44
(1) Organizarea, conducerea, indrumarea si controlul activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatile structurilor de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala se realizeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante, pe baza normelor aprobate de conducatorii structurilor respective, cu avizul prevazut la art. 16 alin. (3).
(2) La unitatile din structurile mentionate la alin. (1), pompierii militari exercita controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind apararea impotriva incendiilor, numai la solicitarea comandantilor sau sefilor acestora.
ART. 45
(1) Interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor in subteran, la centrale nucleare, pe caile ferate, in porturi si acvatorii, aeroporturi, platforme maritime de foraj si extractie, precum si la navele aflate in apele teritoriale romane se asigura de catre serviciile de pompieri civili ale agentilor economici care administreaza sectorul respectiv, cu asistenta tehnica a unitatilor de pompieri militari.
(2) Pompierii militari au obligatia sa intervina in sprijinul serviciilor de pompieri civili ale agentilor economici mentionati la alin. (1), in masura in care dispun de mijloace de interventie, de echipament de protectie si substante de stingere, precum si de subunitati de interventie specializate.
(3) Agentii economici mentionati la alin. (1) pun gratuit la dispozitia pompierilor militari substante si echipamentele specifice necesare interventiei.
ART. 46
Laboratoarele si poligoanele de incercari la foc, de testari si experimentari in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se autorizeaza si acrediteaza potrivit legii.
ART. 47
Autospecialele, echipamentele, substantele, accesoriile si celelalte mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, utilizate pe teritoriul Romaniei, trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice, de calitate si de performanta prevazute de reglementarile in vigoare.
ART. 48
(1) Cadrele tehnice din ministere si cele ale organelor administratiei publice centrale si locale, precum si personalul tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributiuni de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, se atesta de unitatile Corpului Pompierilor Militari.
(2) Prestarea lucrarilor de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor se efectueaza de catre persoane fizice si juridice atestate de unitatile Corpului Pompierilor Militari.
(3) Atestarea persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) se face pe baza metodologii elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.
ART. 49
(1) Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile apartinand domeniului public si privat al statului, la bunurile personale ale cetatenilor, precum si la cele apartinand asociatiilor non-profit sau organizatiilor cu caracter cultural, politic, religios, sportiv sau umanitar, constituite potrivit legii, se suporta de catre brigazile si grupurile de pompieri militari care au intervenit, daca legea nu prevede altfel.
(2) In cazul in care interventia la bunurile mentionate la alineatul 1 se realizeaza de un serviciu public al pompierilor civili, cheltuielile se asigura de consiliul local in raza caruia s-a produs incendiul.
ART. 50
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Decretul nr. 232/1974 privind prevenirea si stingerea incendiilor, republicat in Buletinul Oficial nr. 71 din 2 august 1978, cu modificarile ulterioare, si Decretul nr. 290/1977 privind aprobarea Normelor generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor, publicat in Buletinul Oficial nr. 90 din 22 august 1977, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

LEGE Nr. 212 din 16 decembrie 1997

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor


Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 60 din 28 august 1997 privind apararea impotriva incediilor, emisa in temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, cu urmatoarele modificari:
1.Articolul 22 alineatul (2) litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza sau le desfasoara, in care caz utilizatorului ii revin, in mod corespunzator, si obligatiile prevazute la art. 19".
2. Articolul 42 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa contituie infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda:
a) de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 13 lit. g) si h), art. 23 lit. a)-d) si art. 32 lit. a)-c);
b) de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 6, art. 7, art. 10 alin. (1) si (2), art. 13 lit. d)-f), art. 16 alin. (1) lit. a) si d), art. 19 alin. (2) lit. k)-m), art. 22 lit. a)-c), art. 24 si
art. 25;
c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 8, art. 9, art. 13
lit. a)-c), art. 16 alin. (1) lit. b) si c), art. 19 alin. (2) lit. a)-j), art. 20, art. 27, art. 28 alin. (2), art. 40 si
art. 48 alin. (2)."
3. Dupa articolul 49 se introduce articolul 49 indice 1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 49 indice 1. - Hotararile Guvernului prevazute la art. 28 alin. (4), art. 36 alin. (2) si art. 42 alin. (2), precum si noile norme generale de prevenire si stingere a incendiilor se emit in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I".

Ordonanta nr. 114 din 31 august 2000

ORDONANTA
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor

In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. G pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I. Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. Apararea impotriva incendiilor a vietii oamenilor, a bunurilor si a mediului constituie o problema de interes public, la care trebuie sa participe, in conditiile legii, autoritatile administratiei publice centrale si locale, persoanele juridice si fizice romane, precum si celelalte persoane juridice sau fizice care desfasoara activitati ori se afla in tranzit, dupa caz, pe teritoriul Romaniei."
2. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. La incheierea contractelor de societate, de concesionare, de inchiriere, de antrepriza si de asociere partile sunt obligate sa consemneze in actele respective raspunderile ce le revin privind asigurarea apararii impotriva incendiilor."
3. La articolul 14, dupa litera d) se introduce litera d1) cu urmatorul cuprins:
d1) prevede si aproba in bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea actiunilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor."
4. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, la propunerea autoritatilor administratiei publice centrale interesate, va inscrie in programele anuale si de perspectiva teme de cercetare-proiectare privind noi metode si mijloace de prevenire si stingere a incendiilor."
5. La articolul 24 se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:
d) sa elaboreze scenarii de siguranta la foc pentru constructiile si instalatiile tehnologice proiectate, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;"
6. La articolul 27 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
"(3) Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
7. La articolul 30, alineatele (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Calificarea, perfectionarea si conversia profesionala a personalului serviciilor de pompieri civili, precum si certificarea competentei acestuia se realizeaza cu respectarea standardelor ocupationale.
(6) Ocupatiile componente ale profesiei de pompier se stabilesc de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pe baza propunerilor Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari."
8. La articolul 33, litera f) va avea urmatorul cuprins:
f) alte servicii in domeniul apararii impotriva incendiilor a vietii oamenilor, bunurilor si a mediului."
9. La articolul 36, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36. (1) Pompierilor civili lise asigura gratuit de catre consiliul local sau de catre patron, dupa caz, uniforme si echipamentul de protectie adecvate misiunilor pe care le indeplinesc, iar in cazul in care pe timpul interventiei li s-a degradat imbracamintea ori alte bunuri personale, consiliul local sau patronul ii despagubeste in mod corespunzator."
10. Dupa articolul 37 se introduce articolul 311 cu urmatorul cuprins:
"Art. 371. Incadrarea personalului angajat al serviciilor de pompieri civili in conditii speciale sau deosebite de munca se realizeaza in conditiile prevazute de lege."
11. La articolul 44 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
"(3) La sediile Presedentiei Romaniei, Parlamentuluii, Guvernului, precum si la alte obiective de importanta deosebita aflata in administrarea autoritatilor publice centrale se pot constitui prin hotarare a Guvernului subunitati de pompieri miliatri; institutiile respective asigura gratuit imobilele, spatiile si utilitatile necesare in vederea functionarii si desfasurarii activitatii subunitatilor de pompieri militari."
12. La articolul 46 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
(2) Regulamentul de autorizare si acreditare a laboratoarelor si poligoanelor de incercari la foc, de testari si experimentari in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
13. La articolul 47 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
(2) Metodologia de certificare a conformitatii, agrementarea tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
14. La articolul 48, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Prestarea lucrarilor de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor se efectueaza de catre persoane juridice atestate de marile unitati si de unitatile de pompieri militari.
(3) Atestarea persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) se face pe baza metodologiilor elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, aprobate de ministrul de interne si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
15. Dupa articolul 48 se introduce articolul 481 cu urmatorul cuprins:
"Art. 481. (1) Pentru actele si documentele eliberate potrivit legii marilor unitati si unitatile de pompieri militari percep urmatoarele tarife:
a) avizul, acordul sau autorizatia privind prevenirea si stingerea incendiilor - 500.000 lei;
b) avizul privind infiintarea si functionarea serviciilor private de pompieri civili - 1.000.000 lei;
c) avizul la norme, normative sau alte reglementari tehnice privind prevenirea si stingere incendiilor - 1.000.000 lei;
d) atestatul, brevetul sau certificatul de competenta ori de calificare eliberat persoanelor fizice - 100.000 lei;
e) atestatul eliberat persoanelor juridice - 500.000 lei;
f) avizul, certificatul de conformitate sau agrementul tehnic privind fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - 300.000 lei;
g) autorizara sau acreditarea laboratoarelor si poligoanelor de incercari la foc, de testari si experimentari in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - 2.000.000 lei.
(2) Termenul limita de eliberare a actelor si documentelor prevazute la alin. (1) este de 30 de zile de la data prezentarii documentatiilor complete pe baza carora se elibereaza actul sau documentul solicitat. Pentru situatiile in care eliberarea actelor sau documentelor presupune verificari complexe termenul este de 60 de zile.
(3) La cererea persoanelor fizice si juridice actele si documentele prevazute la alin. (1) pot fi eliberate, dupa caz, si in regim de urgenta, in functie de posibilitatile marilor unitati si ale unitatilor de pompieri militari, situatie in care tarifele vor fi majorate dupa cum urmeaza:
a) pentru reducerea termenului la 15 zile, cu 30 %;
b) pentru reducerea termenului la 5 zile, cu 50 %.
(4) Cuantumul tarifelor pentru eliberarea actelor si documentelor prevazute la alin. (1) se actualizeaza periodic, in functie de rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne, cu avizul Oficiului Concurentei.
(5) La tarifele prevazute la alin. (1) se adauga, dupa caz, contravaloarea prestatiilor efectuate pe baza de contract de marile unitati si de unitatile de pompieri militari pentru desfasurarea activitatilor de formare, pregatire, specializare sau evaluare, respectiv pentru verificari in teren, incercari, testari, experimentari sau analize executate in laboratoare si poligoane.
(6) Veniturile realizate din eliberarea actelor si documentelor prevazute la alin. (1) se retin integral ca venituri extrabugetare, cu titlul permanent, si vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital. Sumele neutiblizate la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie."

ORDONANTA
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor

In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. G pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I. Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. Apararea impotriva incendiilor a vietii oamenilor, a bunurilor si a mediului constituie o problema de interes public, la care trebuie sa participe, in conditiile legii, autoritatile administratiei publice centrale si locale, persoanele juridice si fizice romane, precum si celelalte persoane juridice sau fizice care desfasoara activitati ori se afla in tranzit, dupa caz, pe teritoriul Romaniei."
2. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. La incheierea contractelor de societate, de concesionare, de inchiriere, de antrepriza si de asociere partile sunt obligate sa consemneze in actele respective raspunderile ce le revin privind asigurarea apararii impotriva incendiilor."
3. La articolul 14, dupa litera d) se introduce litera d1) cu urmatorul cuprins:
d1) prevede si aproba in bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea actiunilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor."
4. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, la propunerea autoritatilor administratiei publice centrale interesate, va inscrie in programele anuale si de perspectiva teme de cercetare-proiectare privind noi metode si mijloace de prevenire si stingere a incendiilor."
5. La articolul 24 se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:
d) sa elaboreze scenarii de siguranta la foc pentru constructiile si instalatiile tehnologice proiectate, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;"
6. La articolul 27 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
"(3) Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
7. La articolul 30, alineatele (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Calificarea, perfectionarea si conversia profesionala a personalului serviciilor de pompieri civili, precum si certificarea competentei acestuia se realizeaza cu respectarea standardelor ocupationale.
(6) Ocupatiile componente ale profesiei de pompier se stabilesc de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pe baza propunerilor Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari."
8. La articolul 33, litera f) va avea urmatorul cuprins:
f) alte servicii in domeniul apararii impotriva incendiilor a vietii oamenilor, bunurilor si a mediului."
9. La articolul 36, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36. (1) Pompierilor civili lise asigura gratuit de catre consiliul local sau de catre patron, dupa caz, uniforme si echipamentul de protectie adecvate misiunilor pe care le indeplinesc, iar in cazul in care pe timpul interventiei li s-a degradat imbracamintea ori alte bunuri personale, consiliul local sau patronul ii despagubeste in mod corespunzator."
10. Dupa articolul 37 se introduce articolul 311 cu urmatorul cuprins:
"Art. 371. Incadrarea personalului angajat al serviciilor de pompieri civili in conditii speciale sau deosebite de munca se realizeaza in conditiile prevazute de lege."
11. La articolul 44 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
"(3) La sediile Presedentiei Romaniei, Parlamentuluii, Guvernului, precum si la alte obiective de importanta deosebita aflata in administrarea autoritatilor publice centrale se pot constitui prin hotarare a Guvernului subunitati de pompieri miliatri; institutiile respective asigura gratuit imobilele, spatiile si utilitatile necesare in vederea functionarii si desfasurarii activitatii subunitatilor de pompieri militari."
12. La articolul 46 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
(2) Regulamentul de autorizare si acreditare a laboratoarelor si poligoanelor de incercari la foc, de testari si experimentari in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
13. La articolul 47 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
(2) Metodologia de certificare a conformitatii, agrementarea tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
14. La articolul 48, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Prestarea lucrarilor de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor se efectueaza de catre persoane juridice atestate de marile unitati si de unitatile de pompieri militari.
(3) Atestarea persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) se face pe baza metodologiilor elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, aprobate de ministrul de interne si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
15. Dupa articolul 48 se introduce articolul 481 cu urmatorul cuprins:
"Art. 481. (1) Pentru actele si documentele eliberate potrivit legii marilor unitati si unitatile de pompieri militari percep urmatoarele tarife:
a) avizul, acordul sau autorizatia privind prevenirea si stingerea incendiilor - 500.000 lei;
b) avizul privind infiintarea si functionarea serviciilor private de pompieri civili - 1.000.000 lei;
c) avizul la norme, normative sau alte reglementari tehnice privind prevenirea si stingere incendiilor - 1.000.000 lei;
d) atestatul, brevetul sau certificatul de competenta ori de calificare eliberat persoanelor fizice - 100.000 lei;
e) atestatul eliberat persoanelor juridice - 500.000 lei;
f) avizul, certificatul de conformitate sau agrementul tehnic privind fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - 300.000 lei;
g) autorizara sau acreditarea laboratoarelor si poligoanelor de incercari la foc, de testari si experimentari in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - 2.000.000 lei.
(2) Termenul limita de eliberare a actelor si documentelor prevazute la alin. (1) este de 30 de zile de la data prezentarii documentatiilor complete pe baza carora se elibereaza actul sau documentul solicitat. Pentru situatiile in care eliberarea actelor sau documentelor presupune verificari complexe termenul este de 60 de zile.
(3) La cererea persoanelor fizice si juridice actele si documentele prevazute la alin. (1) pot fi eliberate, dupa caz, si in regim de urgenta, in functie de posibilitatile marilor unitati si ale unitatilor de pompieri militari, situatie in care tarifele vor fi majorate dupa cum urmeaza:
a) pentru reducerea termenului la 15 zile, cu 30 %;
b) pentru reducerea termenului la 5 zile, cu 50 %.
(4) Cuantumul tarifelor pentru eliberarea actelor si documentelor prevazute la alin. (1) se actualizeaza periodic, in functie de rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne, cu avizul Oficiului Concurentei.
(5) La tarifele prevazute la alin. (1) se adauga, dupa caz, contravaloarea prestatiilor efectuate pe baza de contract de marile unitati si de unitatile de pompieri militari pentru desfasurarea activitatilor de formare, pregatire, specializare sau evaluare, respectiv pentru verificari in teren, incercari, testari, experimentari sau analize executate in laboratoare si poligoane.
(6) Veniturile realizate din eliberarea actelor si documentelor prevazute la alin. (1) se retin integral ca venituri extrabugetare, cu titlul permanent, si vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital. Sumele neutiblizate la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie."
Art. II. Ordonanta Guvernului nr. 60/1997, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare


| Site Map | Contact Us | ©2004 Brigada de Pompieri Crisana