Brigada de Pompieri Crisana

Istoric | Organizare | Galerie foto | Legislatie | Relatii externe | Sfaturi necesare | Contact
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Audacia et Devotio (Sacrificiu si Devotament)

small logo

REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a concursului cercurilor de elevi "Prietenii Pompierilor"

A. GENERALITĂŢI

Concursul cercurilor de elevi "Prietenii Pompierilor" se organizează, pe etape, la fiecare doi ani începând cu anul1998 de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare judeţene, cu sprijinul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari , brigăzilor şi grupurilor de pompieri, precum şi al autorităţilor administraţiei publice locale.
Concursul are caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor. Aparatele şi materialul tehnic, necesare concursului, sunt puse la dispoziţie de către organizatori.

I. SCOPUL CONCURSULUI
Concursul se organizează în scopul:
- dezvoltării capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de incendii pentru viaţă şi mediu, precum şi al promovări atitudinilor şi comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor;
- formării şi dezvoltării la elevi a unor trăsături moral-volitive, cum sunt iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, dârzenia, hotărârea, perseverenţa, cinstea , corectitudinea şi disciplina etc.
.- atragerii unui număr sporit de elevi la desfăşurarea activităţii cercurilor de elevi "Prietenii Pompierilor" .

II. CONDITII DE PARTICIPARE

Fiecare cerc de elevi "Prietenii Pompierilor" participă la concurs cu un echipaj format din 10 elevi (un comandant şi opt concurenţi + o rezervă). Echipele de concurs pot fi constituite din băieţi şi fete. Vârsta minimă este de 11 ani şi maximă de 15 ani, împliniţi în anul calendaristic desfăşurări concursului. Echipajul este însoţit la locurile de desfăşurare a concursului de conducătorul-cadru didactic al cercului.
Constituirea echipajului se face prin selecţionarea elevilor care sunt membri ai aceluiaşi cerc. Participarea echipajului la etapele concursului se face pe baza tabelului nominal, ştampilat şi semnat de directorul unităţii de învăţământ ( şcoala, club sau palat al copiilor) şi conducătorul cercului, având avizul medical pentru efort fizic.
Pentru etapele concursului conducătorul cercului va prezenta juriului avizele epidemiologice individuale ale membrilor echipajului precum şi al său.
Validarea concurenţilor se face pe baza certificatelor de naştere sau a buletinelor de identitate. La concursurile internaţionale ale tinerilor pompieri, organizate de Comitetul Tehnic Internaţional de Prevenire şi Stingere a Incendiilor, participă echipajele (cel de băieţi şi cel de fete) câştigătoare ale finalei naţionale din anul premergător ediţiei internaţionale, precum şi profesorii instructori ce asigură directa coordonare a activităţii acestora. Pregătirea loturilor în vederea participări la concursurile internaţionale se realizează cu sprijinul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, în tabere de antrenament organizate de Ministerului Educaţiei Naţionale.
Pentru fazele concursului echipamentul concurenţilor este format din: treninguri ghete sau pantofi de sport (fără cuie sau crampoane) , costum de protecţie, cască şi brâu tip pompieri.

ORGANIZAREA CONCURSULUI
1. Etapa judeţeană (sectoarele municipiului Bucureşti) se desfăşoară cu cel puţin 5 echipaje de băieţi şi/sau 5 echipaje de, fete şi se organizează în cursul semestrului al II-lea al anului şcolar. Fişele centralizatoare de arbitraj şi - fişele de înscriere a echipajelor clasate pe primele trei locuri, băieţi şi/sau fete, se transmit prin fax în ziua următoare terminării concursului la Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar - Serviciul Activităţi Educative - din Ministerul Educaţiei Naţionale şi la Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, în vederea întocmirii clasamentului general.

2. Etapa finala se desfăşoară pe timpul vacanţei de vară a elevilor într-o tabără organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale. La această etapă participă:
- primele opt echipaje de băieţi şi primele opt echipaje de fete ale c1asamentului general, întocmit pe baza punctajului total obţinut în etapa judeţeană (sectoarele municipiului Bucureşti) la probele "Pista de îndemânare peste obstacole" şi "Ştafeta de 400 m cu obstacole";
- un echipaj de băieţi şi unul de fete, câştigătoare ale etapei finale precedente;
- un echipaj de băieţi şi unul de fete, reprezentând judeţul (sectorul municipiului Bucureşti), care organizează finala concursului.

IV. CONDUCEREA CONCURSULUI
Se realizează printr-un colectiv compus din :
. juriu;
. arbitri;
. comisia administrativa;
. medic.

Juriul concursului se compune din: conducătorul concursului (preşedintele juriului) care va fi un reprezentant al Ministerului Educaţiei - Naţionale (pentru etapa finala) şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean (etapa judeţeană) şi doi membrii (un delegat al pompierilor militari şi unul al inspectoratelor şcolare judeţene ori al municipiului Bucureşti).
Arbitri. .Numărul acestora este în funcţie de numărul de echipaje înscrise în concurs şi sunt desemnaţi de juriul concursului.
Ca arbitri pot fi desemnaţi ofiţeri şi subofiţeri de pompieri, profesori şi instructori sportivi. Pentru a se asigura imparţialitatea. aceştia nu vor arbitra echipajele din judeţele (unităţile de învăţământ) pe care le reprezintă.
Ţinuta colectivului de conducere a concursului este uniforma pentru cadrele militare şi ţinuta obişnuită pentru ceilalţi membri, punându-se pe braţul stâng o banderolă roşie cu înscrisul alb, astfel:
. conducătorul concursului - (C.C.);
. arbitrul principal - (A.P.);
. arbitru cronometror - (A.C.);
. arbitru penalizator - (A.Pn.);
. membru al comisiei administrative - (C.A.);
. medic - banderolă albă cu cruce roşie.
Comisia administrativa se compune din directorul taberei sau al unităţii şcolare
organizatoare şi 2-3 membri. cu sarcina de a lua toate măsurile pentru organizarea în bune condiţii a concursului (asigurarea materiala, marcarea pistelor, transport, cazare şi masă).

Asigurare medicală.
Se realizează prin prezenta unui medic specializat în acordarea primului ajutor şi a 1-2 asistenţi medicali, având la locul concursului o autosanitara şi aparatura de intervenţie necesara.
- în cazul participării la concursuri în străinătate, concurenţilor li se vor încheia contracte de asigurare pentru accidente, dacă nu sunt aplicabile convenţii de reciprocitate în domeniul medical.
Atribuţiile colectivului de conducere a concursului
Conducătorul Concursului (preşedintele juriului) este răspunzător de buna organizare şi desfăşurarea a concursului şi de aplicarea întocmai a prevederilor regulamentului de concurs.
El este obligat
. să stabilească. data şi conţinutul şedinţei tehnice;
. să verifice toate instalaţiile şi materialele pentru concurs, iar în cazul în care constată.
nereguli, să ia măsuri pentru înlăturarea lor;
. să. stabilească., împreună cu juriul, ordinea intrării în concurs a echipajelor. pe care o
comunică arbitrului principal şi echipajelor participante;
. să. instruiască arbitrii şi să. supravegheze modul cum aceştia îşi îndeplinesc atribuţiile;
. să primească foile de arbitraj şi să completeze rubrica "total puncte obţinute";
. să stabilească, împreună cu membrii juriului, clasificarea pe probe a echipajelor participante
la concurs, clasamentul general şi să anunţe rezultatele.
In cazul contestării punctajului, conducătorul concursului preşedintele juriului)
hotărăşte, iar decizia sa este irevocabilă.
Dacă. la un aparat este constatată. o defecţiune tehnică., conducătorul concursului după. avizul arbitrilor, poate să hotărască repetarea probei şi eventuala înlocuire a aparatului.
Membrii juriului îl ajută pe conducătorul concursului (preşedintele juriului) în îndeplinirea atribuţiilor cu care acesta este investit.
Arbitrii sunt răspunzători de aplicarea întocmai a prevederilor regulamentului concursului.
Ei sunt obligaţi:
.- să cunoască prevederile regulamentului;
- să verifice echipamentul concurenţilor înaintea începerii probelor;
.- să. dea dovadă de obiectivitate şi exigenţă în cronometrarea timpului şi în stabilirea
penalizărilor;
.- să completeze foile de arbitraj după fiecare probă şi să le predea conducătorului (juriului) concursului.
Concursurile trebuie organizate după. un program bine stabilit care, în principiu ,cuprinde:
.- şedinţa tehnică, organizată premergător începerii concursului;
- stabilirea, prin tragere la sorti, a ordinii de intrare în concurs a echipajelor şi anunţarea acesteia;
- pregătirea pentru concurs (adunarea echipelor, apelul lor, controlul aparatelor , pregătirea arbitrilor etc.);
- antrenament în executarea probelor de concurs efectuate sub îndrumarea unui membru al juriului;
- festivitatea de deschidere a concursului;
- desfăşurarea concursului pe probe;
- stabilirea clasamentului pe probe şi a clasamentului general;
- anunţarea rezultatelor;
- premierea echipajelor şi a celor mai buni concurenţi.
Terenul pe care se desfăşoară probele de concurs va fi pregătit cu cel puţin două ore înaintea începerii concursului şi va fi verificat de către juriu şi arbitri.

B.DESCRIEREA_PROBELOR
1. PROBA TEORETICĂ
1.1. Desfăşurarea probei
Proba teoretică se desfăşoară. pe baza unui chestionar (test) prin care se urmăreşte verificarea cunoştinţelor acumulate prin parcurgerea temelor cuprinse în tematica de pregătire a elevilor în cadrul cercurilor "Prietenii Pompierilor".
Pentru fiecare etapă a concursului chestionarul (testul) cuprinde câte 10 întrebări, fiecare având câte 3 rezolvări enumerate, dintre care una reală şi două eronate.
Reprezentantul Ministerului Educaţiei Naţionale (Inspectoratului Şcolar judeţean),cu sprijinul pompierilor militari, întocmeşte pentru fiecare etapă a concursului, trei chestionare (teste) ce vor fi introduse în plicuri separate şi apoi sigilate.
Conţinutul testului este adus la cunoştinţa concurenţilor la începerea probei teoretice după ce, în prealabil, juriul a verificat integritatea plicurilor şi după tragerea la sorţi a unuia din cele trei plicuri.
La proba teoretică participă toţi concurenţii din echipaj exceptând rezerva. Rezolvarea chestionarului (testului) este unică pentru fiecare echipaj şi va fi înscrisă în formularele tip distribuite de conducătorul concursului înaintea începerii probei.
Timpul alocat pentru rezolvarea testului este de 2o minute şi se cronometrează după afişarea testului pe tabla săli prin aparatul de proiecţie

1.2. Aprecierea rezultatelor

1.2.1. La această probă fiecare echipaj poate obţine între 0 şi 100 puncte. Răspunsul corect se cotează cu 10 puncte, punctajul total obţinut adăugându-se la bonificaţie.
1.2.2. Fiecare echipaj primeşte în funcţie de vârsta totală următoarele bonificaţii de puncte:
Vârsta totală
100-108 109-117 118-126 127-135 136-144
Vârsta medie
11 12 13 14
15
Puncte 100
95
90
85
80

1.2.3. Penalizări:
- alegerea a două sau trei răspunsuri la o întrebare ……….1 greşeală……….5 puncte - modificări sau ştersături………………..………………...1 greşeală …..….5 puncte.

II.PISTA DE INDEMANARE PESTE OBSTACOLE

2.1.Pista de concurs

2.1.1. Tronson 1: de la linia de start până la reperul de 60 m.
În acest tronson se găsesc 4 obstacole situate în mijlocul pistei, paralel cu linia reperului (şanţ şi gard) şi perpendicular pe linia reperului (capcană şi bârnă de echilibru):
1. Şanţ :lăţimea de 1,80 m, lungimea :2 m, distanţa faţă de linia de start - 8 m.
2.(fig.a): înălţimea de 0,70 m, lăţimea de 2 m, distanţa faţă de linia de start - 23 m
3. Capcană(fig.b): lungimea 6 m, lăţimea 0,6 m, înălţimea de 0,8 m. distanţa faţă de linia de start - 38 m.
4. Bârna de echilibru -(fig.c):lungimea 2 m, la 0,35 m deasupra solului (muchia superioară) 0,2 m lăţime. distanţa faţă de linia de start - 53 m
În mijlocul liniei de start este fixat un racord fix(distribuitor) La stânga sa sunt dispuse 4 furtunuri tip C (având fiecare lungimea de minim 15 m, lungimea maximă a dispozitivului fiind de 62 m) în rolă dublă.

2.1.2.Tronsonul 2: de la reperul de 60 m la reperul de 65 m.
Două găleţi-stingător conţinând fiecare 10 litri de apă sunt dispuse la reperul de 60 m în stânga şi în dreapta pistei de concurs. Furtunul tir D al fiecărei găleţi - stingător are lungimea de 3 m şi este prevăzut cu o ţeavă cu ajutaj maxim :4 mm. Furtunul este în rolă dublă şi se află pe lungimea găleţii - stingător. ţeava fiind dispusă pe capacul acesteia.
Peretele de stropit (ţinta -fig.a) cu un orificiu de 10 cm este dispus aproape de reperul de 65 m. În faţa acestui perete (ţintei) se află o ştachetă roşie. instalată la 2 m înaintea de reperul de 65 m
În spatele peretelui de stropit(ţintei,) este instalat un recipient cu capacitatea de 6 litri. Cu ajutorul unui flotor, se declanşează un semnal sonor şi unul optic.La stânga şi la dreapta găleţilor stingător sunt amplasate două recipiente de 10 litri fiecare.

2.1.3. Tronson 3: de la reperul de 65 m la reperul de 70 m.
Un rastel pentru noduri (fig.e) cu 4 figuri interschimbabile reprezentând: un nod marinăresc (fig.a), un nod plat (nod de îmbinare -fig.b) o fixare a ţevii cu cordiţa (fig.c) şi un nod pentru bârnă. (nod pentru ridicat -fig.d).
Trei cordiţe de 2 m lungime şi o cordiţă normală pentru fixarea ţevii sunt suspendate
pe rastel, în faţa căruia este dispus o ţeavă racordată la un furtun tip C în rolă dublă.
Cele patru locuri de amplasare a figurilor de mai sus sunt marcate prin numerele 6, 7, 8 şi 9 (vezi schiţa). Figurile trebuie să fie interschimbabile. Înălţimea rastelului este de un metru, lătimea de 2 m, montat în dreapta reperului de 70 m, la limita dreaptă a pistei de concurs.
La limita stângă a pistei de concurs este plasat un rastel cu 4 figuri de accesorii(fig.d). Figurile interschimbabile vor reprezenta: un distribuitor, o ţeavă tip C ,un furtun tip C, un colector,.o cheie racord sau un sorb.
Aceste accesorii sunt dispuse în faţa rastelului. Deasupra amplasamentului figurilor reprezentând-accesoriile sunt marcate numerele 2, 3, 4 şi 5 (vezi schiţa).

2.1.4. Tronson 4: de la reperul de 70 m la reperul de 75 m.
Loc de adunare al echipajului la sfârşitul exerciţiului.

2.2. Echipamentul concurenţilor
Concurenţii se prezintă la start echipaţi cu: costum de protecţie (trening), cască şi brâu tip pompier, încălţăminte sport fără crampoane.
Pe costumele de protecţie sunt prinse ecusoane de dimensiunile 15 x 15 cm,numerotate de la 1 la 9.

2.3. Desfăşurarea probei
2.3.1. Echipajul de 9 concurenţi se adună în faţa liniei de Start aliniaţi pe două rânduri pentru a se prezenta (vezi schiţa). Concurenţii poartă. în mod vizibil. pe bust şi pe spate ecusoanele cu numerele de la 1 a 9. Materialul ecusonului cu nr.1 este de culoare albă şi este purtat de comandantul echipajului. Materialul pentru numerele de la 2 la 5 este roşu şi a celor de la 6 la 9 este galben. Membri echipajului vor purta numerele atribuite de comandantul acestuia . Comandantul prezintă echipajul arbitrului principal prin comanda "echipaj adunat pentru concurs". Arbitrul principal dă ordin: "'începeţi proba". Comandantul face manevra cu echipajul său "la dreapta", echipajul trebuind să se prezinte la linia de start în coloană câte doi. Comandantul echipajului dă imediat ordin "la atac" şi fluieră brusc. Fluieratul declanşează cronometrele arbitrilor. Cronometrul electronic poate fi declanşat de arbitrul principal cu ajutorul unui semnal luminos.

2.3:2. După ordinul "la atac" dat de însuşi comandantul echipajului, acesta se deplasează primul spre reperul de 65 m, între cele două rasteluri, trecând obstacolele tronsonului până la peretele de stropit. Din acest loc el supraveghează intervenţia primului echipaj (concurenţii punând numerele de la 2 la 5). Concurenţii care poartă numerele de la 2 la 5. trec în ordine cele patru obstacole ale primului tronson. alergând spre găleţile stingător aflate în al doilea tronson.

2.3.3. Concurenţii cu numerele de la 6 la 9 trec pe sub obstacolele primului tronson un set de furtunuri tip C. . Concurentul nr.6 începe apucând unul din cele 4 furtunuri tip C, îl desfăşoară şi racordează una din extremităţi la racordul fix(distribuitorul ) amplasat pe linia de start. .
Concurentul nr. 7 ia al doilea furtun :şi extremitatea liberă a primului furtun, o trage pe deasupra şanţului. în direcţia reperului de 60 m. Obstacolul trebuie să fie sărit în mod corect . În timp ce primul furtun este desfăşurat, el îl desfăşoară pe al doilea şi îl racordează la extremitatea liberă a primului furtun.
Concurentul nr.8 apucă la fel un furtun tip C şi trece corect peste şanţ până la furtunul concurentului nr.7. ia extremitatea liberă a furtunului desfăşurat de acesta şi se duce în direcţia reperului de 60 m În apropierea reperului de 23 m trece furtunul desfăşurându-l pe sub gard, trece pe deasupra gardului cu furtunul său, fără a-l desfăşura înaintea escaladării obstacolului, întinde furtunul care l-a dus cu sine şi-l racordează la extremitatea liberă a furtunului desfăşurat.
Concurentul nr.9 apucă la fel un furtun şi trece în mod corect obstacolele până la furtunul desfăşurat de concurentul nr.8. Apucă atunci extremitatea furtunului desfăşurat de aceasta şi trage furtunul prin capcană în direcţia reperului de 60 m.
În timp ce desfăşoară complet acest furtun, îl întinde pe cel adus cu sine şi-l racordează la extremitatea liberă a furtunului desfăşurat.
Nu este considerat ca o eroare faptul că cei doi concurenţi racordează furtunurile împreună în următoarea ordine: 7/8, 8/9, 9/6. Nu este penalizat faptul că furtunurile sunt desfăşurate înainte de a fi racordate. Concurentul nr.6 are ca misiune după ce a racordat furtunul său la semiracordul fix (distribuitor), de a trece obstacolele până la furtunul desfăşurat de concurentul nr.9, remediind eventualele torsiuni ale furtunurilor
El preia atunci extremitatea furtunului desfăşurat şi îl aşează la dreapta alături de bârna de echilibru pe care trebuie să o treacă în mod corect, alergând până la reperul de 60 m.
Toţi cei patru concurenţi trec în mod corect cele 4 obstacole, până la reperul de 60 m.
2.3.4.Concurenţii purtând numerele 2 şi 3 se duc, după parcurgerea primului tronson, spre găleata-stingător plasată în stânga pistei de concurs .
Concurentul nr.2 se echipează cu ţeava şi avansează până la ştacheta roşie fără să o atingă. Concurentul nr.3 apucă mânerul găleţii stingător şi îl acţionează. Concurentul nr.2 încearcă, într-un timp cât mai scurt, să introducă pe orificiul din peretele de stropire 5 litri de apă.
Un semnal sonar şi optic va anunţa terminarea operaţiei. În cazul în care nu a reuşit să umple rezervorul de apă cu cei 10 litri conţinuţi de găleata stingător, concurentul nr.3 va umple găleata stingător cu apa din rezervorul amplasat lângă aceasta.
Comandantul echipajului ordonă acestora să înainteze.
Aceleaşi operaţiuni trebuie executate concomitent de concurenţii care poartă numerele 4 şi 5 cu găleata-stingător aflată în dreapta pistei de concurs.
2.3.5. Arbitrul .înaintea exerciţiului, are posibilitatea să. schimbe patru din cele opt figuri corespunzătoare de pe rastel.
Se dă un semnal la începutul fiecărei treceri prin ridicarea mâinii de către arbitrul principal. Concurenţii. care poartă numerele de la 2 la 5, după ce şi-au îndeplinit misiunea pe tronsonul nr.l. trebuie să alerge spre rastel şi să alerge în dreptul numărului accesoriul corespunzător figurii indicate.
Accesoriile sunt aşezate în semicerc în apropierea rastelului. Cei patru concurenţi se duc la reperul de 70 m şi se adună în tronsonul nr 4 al pistei.
2.3.6.Arbitrul din apropierea rastelului pentru noduri va schimba, înaintea începerii fiecărei probe, cele 4 figuri.
Figura corespunzând nodului de fixare a ţevii poate să. fie schimbată numai între numerele 7 şi 8.
După semnul cu mâna al arbitrilor şi începerea probei, nu sunt admise modificări ale figurilor de pe cele două rasteluri. După desfăşurarea furtunurilor, concurenţii punând numerele de la 6 la 9 trebuie să se ducă spre rastelul pentru noduri, aproape de reperul de 70 m.
Pe acest rastel se găseşte, deasupra numărului lor, o reprezentare a nodului pe care ei trebuie să-l realizeze pe rastel. După executarea nodurilor se deplasează la reperul de 70 m după care se deplasează în tronsonul nr4
2.3.7.Când toate manevrele sunt terminate echipajul. inclusiv comandantul, aleargă spre locul de adunare. Când echipajul va fi adunat în linie pe 2 rânduri cu faţa spre linia de start, comandantul va ridica mâna dreaptă pentru a semnala arbitrului principal "proba terminată". Când cronometrorii vor constata că echipajul a terminat exerciţiul şi este adunat în totalitate, vor opri cronometrajul.
2.3.8.Comandantul echipajului are misiunea de a supraveghea desfăşurarea probei, neavând dreptul să dea indicaţii în timpul exerciţiului de concurs.
Acestuia şi concurenţilor le este interzis să vorbească în timpul desfăşurării probei. Comandantul prezintă, după concurs, echipajul arbitrului principal.

7. Aprecierea rezultatelor probei
2.7.1. Fiecare echipaj primeşte în funcţie de vârsta totală următoarele bonificaţii de puncte :

Vârsta totală Vârsta mijlocie Puncte

100 - 108 11 1000
109 - 117 12 995
118 - 126 13 990
127 - 135 14 985
136 - 144 15 980

Timpul cronometrat , în secunde, este scăzut din aceste puncte. Pe de altă parte sunt scăzute penalizările calculate ca mai jos :
2.7.2. Penalizări :

Obstacole trecute incorect
de concurent pentru 1 greşeală 10 puncte

Torsiunea completă a unui
furtun pentru 1 greşeală 5 puncte

Desprinderea unui racord pentru 1 greşeală 20 puncte

Accesorii depuse neregulamentar
pe rastel pentru 1 greşeală 10 puncte

Execuţia incorectă a unui nod pentru 1 greşeală 10 puncte

Executarea neregulamentară
a desfăşurării furtunului pe
deasupra obstacolului; modificarea
de către un concurent neautorizat a
accesoriilor şi nodurilor pe rasteluri;
semnalizarea comandantului echipajului
înainte ca cei 9 oameni să se fi adunat;
pe om şi. pentru 1 greşeală 10 puncte

Conversaţie în timpul
concursului pentru 1 greşeală 10 puncte

III. PROBA SPORTIVĂ - ŞTAFETĂ DE 400 m CU OBSTACOLE
3.1. Pista de concurs
3.1.1. Pista pe care se desfăşoară ştafeta are o lungime de 400 m. şi este împărţită în 9 tronsoane. Ea este delimitată prin linia de start şi linia de sosire. Pista trebuie să aibă o lăţime minimă de 1,2 m.
3.1.2. O ţeavă de refulare tip C.
3.2 Amplasarea obstacolelor
Tronsonul 1 :la semnul de 20 m.este amplasat un perete scară cu 4 bare ( fig.a ). O ţeavă de refulare tip C este plasată la extremitatea stângă a peretului ( în sensul mersului ).
Tronsonul 2 : este rezervat pentru alergare şi nu este prevăzut cu obstacole.
Tronsonul 3 : la semnul de 70 m. se găseţte în mijlocul pistei un furtun tip C în rolă dublă. La 5 m. de furtun este amplasat un suport solid din lemn ( înălţime 0,03 m.,suprafaţă 0,8 x 0,8 m.) Acest suport pentru furtun este amplasat în mijlocul pistei.
Tronsonul 4 : este rezervat doar pentru alergări şi nu este prevăzut cu obstacole.
Tronsonul 5 : la semnul de 175m. există un obstacol pe care se găseşte o stachetă la înălţimea de 80 cm., lăţimea de 1,2 m.( ca pentru săritura în înălţime - fig.b).
Tronsonul 6 : la semnul de 225m. există un gard înalt de 0,6 m.( ca pentru alergarea peste garduri - fig.c ).
Tronsonul 7 : la semnul de 275m.se găseşte un stingător tip “ P6” gol, 5m. mai departe, în direcţia liniei de sosire, există un suport de lemn în mijlocul pistei. Acest suport are înălţimea de 0,03 şi o suprafaţă de 0,8 x 0,8m. Stingătorul trebuie aşezat pe suport.
Tronsonul 8 : este rezervat numai pentru alergări.
Tronsonul 9 : la semnul de 380 m. există 2 furtunuri tip C în rolă dublă. La dreapta în sensul cursei, se găseşte un distribuitor ( C-B-C ).
Ştafeta de 400m. cu obstacole trebuie să se desfăşoare pe două piste. Cei 9
concurenţi ai fiecărui echipaj trebuie ca de fiecare dată, fie să treacă un obstacol, fie
să alerge o lungime de tronson. Concurenţii sunt aceiaşi care participă şi la proba
Pista de îndemânare peste obstacole.

Comandantul echipajului repartizează schimburile.

Poziţia concurenţilor :

Concurentul nr.1 : în faţa liniei de plecare
Concurentul nr.2 : la reperul de 25 m.
Concurentul nr.3 : la reperul de 50 m.
Concurentul nr.4 : la reperul de 100 m.
Concurentul nr.5 : la reperul de 150 m.
Concurentul nr.6 : la reperul de 200 m.
Concurentul nr.7 : la reperul de 250 m.
Concurentul nr.8 : la reperul de 300 m.
Concurentul nr.9 : la reperul de 350 m.

Transmiterea ştafetei se face de fiecare dată la reperul prevăzut în acest scop, dar
participantul următor nu este penalizat, dacă el aleargă înaintea transmiterii directe a ştafetei ( distanţa pe care trebuie să transmită ştafeta nu este determinată ).

Concurentul care a înmânat ştafeta trebuie să părăsească pista astfel încât
concurentul de pe cea de-a doua pistă să nu fie deranjat De îndată ce a transmis ştafeta el trebuie să părăsească pista.
Concurentul nr. 1 ia startul fără ştafetă, de îndată ce i s-a dat semnalul de plecare. Ceilalţi concurenţi încep să alerge de îndată ce li se transmite ţeava,şi trebuie să treacă obstacolul cu ţeava asupra lor ( face excepţie tronsonul 1 ).

3.3 Echipamentul concurenţilor
Echipajele se prezintă în costum de protecţie ( trening ) cu pantofi de sport.
Este admisă alergarea fără cască de protecţie.
3.4. Desfăşurarea probei
Ştafeta de 400 m. cu obstacole se desfăşoară după cum urmează :

Tronsonul 1 : concurentulnr.1 începe să alerge după ce a primit semnalul de start. La reperul de 20 m. trebuie să sară peretele scară (fig. A ). El trebuie să atingă cu mâinile a 3-a şi a 4-a scândură şi cu picioarele prima şi a 2-a scândură. Aceasta este valabil pentru urcare şi coborâre. Ridic ţeava depusă la extremitatea stângă a peretului ( în sensul mersului ) şi o transmite concurentului nr.2, după ce a parcurs ultima parte.

Tronsonul 2 : după ce concurentul nr.2 a parcurs tronsonul său, transmite ţeava concurentului nr.3.

Tronsonul 3 : concurentul nr.3 preia ţeava,ridică furtunul tip C în rolă dublă amplasat la 70 m. şi îl depune pe suportul situat 5 m.mai departe ( vezi schiţa ).
Furtunul nu trebuie să depăşească suportul. Cînd acest lucru este realizat concurentul nr.3 transmite ţeava concurentului nr.4, după linia de marcaj de 100 m.

Tronsonul 4 : concurentul nr.4 preia ţeava de la concurentul nr.3, parcurge tronsonul şi o transmite concurentului nr.5.

Tronsonul 5 : concurentul nr.5 trebuie să treacă pe sub obstacol fără să dărâme ştacheta ( vezi schiţa ). Dacă ştacheta cade, el poate să o repună pe suport şi să reia proba.

Tronsonul 6 : concurentul nr. 6 preia ţeava de la concurentul nr.5 şi trebuie să sară peste gard ( vezi schiţa ). Dacă gardul este răsturnat, el poate să-l readucă în poziţie şi să-l sară din nou.

Tronsonul 7 : după ce concurentul nr.7 a preluat ţeava aleargă spre stingător, îl ridică şi îl depune la locul marcat. Dacă stingătorul cade, concurentul poate să-l ridice înainte de a transmite ţeava următorului schimb.

Tronsonul 8 : concurentul nr. 8 preia ţeava de la concurentul nr.7, parcurge tronsonul şi o transmite concurentului nr.9.

Tronsonul 9 : concurentul nr.9 preia ţeava, aleargă spre furtunuri, le desfăşoară,le racordează şi fixează un racord la distribuitor. Ţeava este racordată la a doua extremitate a furtunului tip C. Racordurile trebuie să fie fixate cu ambele gheare şi nu trebuie să se desfacă în timpul probei. Concurentul trece peste linia de sosire cu ţeava racordată şi apoi o depune pe pământ. Racordul trebuie să se găsească complet după linia de sosire. Ţeava nu trebuie să fie desfăcută.
Ştafeta nu trebuie dusă în gură, ea trebuie trecută din mână în mână. Când un
obstacol nu este sărit conform regulamentului, concurentul trebuie să-l sară din nou.
Proba este considerată terminată când cel de-al noulea concurent a trecut linia de sosire.
Toţi concurenţii desemnaţi de comandantul echipajului pentru a sări obstacolele
trebuie să o facă, conform regulamentului, înainte de a preda ţeava ( ştafeta ). Furtunul
şi stingătorul nu pot fi atinse decât atunci când ţeava a fost preluată.
Tronsoanele nr. 2, 4 şi 8 nu conţin obstacole.

| Site Map | Contact Us | ©2004 Brigada de Pompieri Crisana