Brigada de Pompieri Crisana

Istoric | Organizare | Galerie foto | Legislatie | Relatii externe | Sfaturi necesare | Contact
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Audacia et Devotio (Sacrificiu si Devotament)

small logo

Acte normative, dispoziţii noi
ce reglementează activitatea
de p.s.i.

I. D.G.P.S.I. 003/2001 privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i.
1. Dispoziţii generale :
- obligativitatea aplicării
- la introducerea unor noi activităţi , echipamente , instalaţii , tehnologii , aparate, factorii implicaţi vor stabili dotările p.s.i.
- monumentul, se aplică dispoziţia fără să afecteze caracterul monumentului.
2. Clasificarea mijloacelor de p.s.i. :
1.1. - după rol :
sisteme , instalaţii, aparate de semnalizare, alarmare, avertizare şi alertare în caz de incendiu
sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor
stingătoare şi alte aparate de stins incendii
utilaje, unelte şi alte mijloace iniţiale de intervenţie
1.2. Mijloace utilizate pentru întreruperea procesului de ardere sau pentru protejarea materialelor din apropierea focarului.
apa;
spumanţi;
pulberi stingătoare;
aburul;
gazele inerte;
agenţi stingători sau neutralizatori speciali.
3. Criterii de echipare şi dotare cu mijloace de p.s.i.
Echiparea se execută:
conform reglementărilor specifice;
conform prezentei dispoziţii;
pe baza concluziilor desprinse din scenariile de siguranţă la foc.
Stabilirea tipurilor de mijloace de p.s.i. au în vedere criteriile:
condiţiile şi cerinţele precizate în reglementările specifice;
interdependenţa dintre cele admise de criteriile de performanţă şi timpilor privind siguranţa la foc;
posibilităţi de acţionare în spaţii închise;
funcţiile caracteristice ale mijloacelor p.s.i.;
eficienţa şi compatibilitatea substanţelor de stingere cu clasele de incendiu;
valoarea construcţiei, instalaţiei;
influenţa substanţelor de stingere asupra utilizatorilor;
compatibilitatea dintre substanţe;
capacităţile fizice şi psihice ale personalului;
raport cost/eficienţă.
4. Cerinţe şi condiţii specifice privind marcarea, amplasarea, depozitarea mijloacelor p.s.i
conform documentaţiilor tehnice;
să fie vizibile, uşor accesibile;
înălţimea de montare, greutatea, să fie pe măsura capacităţilor fizice ale persoanelor ce le utilizează;
să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea.
La amplasarea stingătoarelor:
15 - 20m faţă de cele mai importante focare din clasele B şi A;
minim 2 m faţă de focarele specifice;
minim 1,4m de pardoseală.
4.1. Cerinţe şi condiţii tehnice specifice privind starea de funcţionare a mijloacelor p.s.i.:
se întreţin permanent în stare de funcţionare;
service, încărcare de stingătoare se face cu personal autorizat.
4.2. Cerinţe, condiţii tehnice specifice privind lucrările de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor tehnice de p.s.i.:
persoane juridice, după caz fizice atestate potrivit prevederilor legale;
pe timpul opririi funcţionării mijloacelor p.s.i. se vor asigura măsuri tehnice, organizatorice pentru evitarea producerii unor incendii;
sistemele având durata de exploatare de peste 15 ani vor fi supuse unor examinări care vor viza:
diagnosticarea stării tehnice;
concepţia de instalare şi disponibilitate;
adaptările şi modificările survenite;
starea generală a elementelor componente;
completarea funcţională în raport cu unele modificări.
4.3. Cerinţe şi condiţii tehnice specifice privind securitatea persoanelor:
mijloacele amplasate în condiţii în care să nu pună în pericol viaţa utilizatorilor.
4.4. Cerinţe şi condiţii tehnice specifice privind exploatarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, echipate şi dotate cu mijloace tehnice p.s.i..
Principalele condiţii:
acces vizibilitate;
integritate fizică;
sensibilitatea detectoarelor;
diagramele de stropire ale capetelor deversoare;
amplasarea în locurile stabilite.
5. Documentaţiile specifice.
Producătorii, furnizorii, proiectanţii şi executanţii de sisteme, aparate, mijloace de p.s.i., trebuie să pună la dispoziţia beneficiarului următoarele:
documentaţia tehnică;
schema instalaţiei;
instrucţiuni de utilizare;
măsuri ce se adoptă în cazul nefuncţionării;
registrul de control
În registru sunt consemnate:
executarea controalelor, operaţii de verificare şi întreţinere,
modificări, extinderi, reabilitări, modernizări;
producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false.
6. Dispoziţii finale:
Anexa 1. - Principalele tipuri de mijloace p.s.i.
Sisteme, instalaţii, aparate şi dispozitive de semnalizare, alarmare, alertare în caz de incendiu.
Sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor.
Stingătoare şi alte aparate de stins.
Utilaje, unelte şi mijloace iniţiale de intervenţie.
Substanţe de stingere.
Anexa 2. - Compatibilitatea substanţelor de stingere în clasele de incendii.
Anexa 3. - Stabilirea numărului de stingătoare portative pentru categorii de construcţii.

II.Metodologia privind elaborarea scenariilor de siguranţă la foc ( O.M.I 084/2001 ) 1.Dispoziţii generale :
actul normativ stabileşte principii, criterii şi nivelul de performanţă;
se aplică pentru analizarea şi evaluarea interdependenţei nivelurilor de performanţă inclusiv a timpilor de siguranţă la foc şi după caz a timpilor operativi de intervenţie;
cadrul orientativ necesar factorilor implicaţi;
structura dată în O.M.I.775/1998;
2. Structura scenariului
2.1. Caracteristicile construcţiei sau ale instalaţiei tehnologice:
date de identificare;
destinaţia;
categorii şi clasa de importanţă;
particularităţi specifice construcţiei ( instalaţiei tehnologice ) - tip, aria construită,nr.compartimente de incendiu, precizări la numărul de persoane, capacitatea de depozitare, numărul căilor de evacuare;
2.2. Nivelul criteriilor de performanţă şi timpi de siguranţă la foc asiguraţi conform regulamentelor tehnice.
Riscul de incendiu;
Rezistenţa la foc;
Preântâmpinarea propagării incendiilor;
Comportarea la foc;
Stabilitatea la foc;
Căi de acces, evacuare şi intervenţie;
2.3. Echiparea cu mijloace tehnice de p.s.i.
Nivelurile de echipare, dotare mijloace tehnice de p.s.i.propuse în proiect se analizează prin prisma normelor şi D.G.P.S.I.astfel:
pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de semnalizare, alarmare, alertare, se specifică tipul, parametrii, timpii de alarmare, alertare, zonele protejate
pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor se specifică: tipul, parametrii, timpul teoretic de funcţionare, zonele, spaţiile, încăperile echipate
la mijloacele iniţiale, stingătoare se specifică: tipul, caracteristicile; numărul şi modul de amplasare; modul de funcţionare
2.4. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu:
surse de alimentare cu apă, substanţe
poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie, gaze etc.
asigurarea serviciilor proprii de pompieri
timpi operativi de intervenţie
zonele, încăperile în care se găsesc materiale periculoase
2.5. Concluzii şi măsuri tehnico-organizatorice
3. Dispoziţii finale
scenariile se elaborează de proiectanţi sau persoane calificate ( potrivit standardelor ocupaţionale);
se pot elabora de personal anume destinat din unităţile C.P.M.
sunt introduse în documentaţiile tehnice şi se păstrează de utilizatori;
administraţia, instituţiile, emit metode specifice,proceduri, pentru clădirile din domeniul lor de competenţă.

III. Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incediu
Dispoziţii generale
domeniu de aplicare
excepţii
Identificarea riscurilor de incendiu
Parametrii : - densitatea sarcinii termice
- proprietăţile fizico-chimice ale materialelor, substanţelor utilizate;
- surse potenţiale de aprindere existente, niveluri de risc:
- risc foarte ridicat asociat cu pericol de explozie (categoriile A şi B);
- risc ridicat (densitatea sarcinii > 840 Mj/mp arhive, biblioteci) respectiv categoria C periocol de incendiu
- cu risc mediu 420Mj/mp < densitatea sarcinii termice < 840Mj/mp respectiv categoria D pericol de incendiu
- risc redus
Evaluarea riscurilor de incendiu.
La estimarea riscului se au în vedere:
factorii ce pot genera, contribui sau favoriza producerea, dezvoltarea, propagarea unui incendiu
agenţii termici, chimici, biologici ce pot interveni
nivelurile de performanţe a construcţiilor
nivelul de echipare şi dotare cu mijloace de psi
factorul uman
alte elemente care pot influenţa producerea, dezvoltarea incendiului
Sursele de aprindere se clasifică după natura lor: flacără termică; electrică; mecanică; naturale; autoaprindere
Condiţiile preliminate(împrejurările) se clasifică în grupele :
instalaţii, echipamente electrice defecte, improvizate
receptori electrici lăsaţi sub tensiune
sisteme, mijloace de încălzire defecte
contactul materialelor combustibile cu cenuşă, jar
jocul copiilor cu focul
fumatul în locuri cu pericol
sudarea
reacţii chimice
scule, echipamente neadecvate
neexecutarea lucrărilor de reparaţii întreţinere
scurgeri de produse inflamabile
defecţiuni tehnice
nereguli organizatorice
explozii
trăznet
acţiune intenţionată
alte împrejurări
La aprecierea nivelurilor de gravitate se are în vedere:
riscul de incendiu acceptat
impactul şi consecinţele
capacitatea operaţională a forţelor şi mijloacelor
costurile recuperării, reabilitării
Nivelurile riscului acceptat poate fi stabilit de:
proiectanţi
patroni
autorităţile abilitate să elaboreze, să emită reglementări tehnice în domeniul apărării împotriva incendiilor

IV. Metodologia privind atestarea persoanelor juridice care prestează lucrări de termoprotecţie, ignifugare, verificare, întreţinere mijloace psi.
1. Dispoziţii generale
atestarea se face prin prezenta metodologie
obligativitatea atestării persoanelor
2. Desfăşurarea activităţii
depunerea dosarului la Centrul de Studii Experimentări şi Specializare pentru PSI
Dosarul cuprinde: - cerere tip
- copii legalizate pe următoarele documente : statutul societăţii; hotărârea de înfiinţare a societăţii; certificatul de înmatriculare; certificatul de înregistrare fiscală
- lista cu personalul atestat de Cdt. C.P.M.
- lista cu mijloacele tehnnice din dotare
- procedurile de lucru
Atestarea se face de comisia numită de comandantul C.P.M.

3. Supravegherea persoanelor juridice atestate:
de specialişti nominalizaţi de C.S.E.S.P.S.I
modul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat
4. Suspendarea, retragerea şi anularea atestării persoanelor juridice
în 30 de zile de la suspendare trebuie să remedieze deficienţele
suspendarea se face prin raport în trei exemplare ce se trimite la persoana juridică, C.S.E.S.P.S.I, unitatea de pompieri
Metode de evaluare :
matematica
analitică
grafică
combinate
5. Controlul riscurilor de incendiu:
stabilirea priorităţilor de acţiune;
interpretarea măsurilor de control;
gestionarea riscului de incendiu;
monitorizarea gestionării riscurilor;
Dispoziţii finale:
pe baza metodologiei, ministerele, organele centrale vor elibera proceduri pentru identificarea,evaluarea riscurilor;
personalul trebuie să fie calificat;
proectanţii, pentru construcţiile, instalaţiile pe care le proiectează;
personalul unităţiilor,subunităţiilor de pompieri în profil teritorial.
Menţinerea atestării personalelor:
atestarea persoanei juridice este menţinută prin prelungirea cu încă trei ani a termenului de valabilitate a certificatului emis de C.S.E.S.P.S.I.
Contestaţii, reclamaţii
Înregistrarea privind atestarea
Dispoziţii finale

Metodologia de atestare a cadrelor tehnice din ministere, organe ale administraţiei publice, personalul tehnic al agenţilor economici şi instituţii cu atribuţia de îndrumare, control şi constatarea încălcării legii în domeniul p.s.i O.M.I.20/2001.
1. Dispoziţii generale:
terminologie;
domeniu de aplicare
Brigada atestă cadrele cu atribuţii de p.s.i. de la instituţii, societăţi comerciale, administraţia publică locală, regii.
conţinutul atestării:
prin certificat de competenţă ;
parcurgerea programelor de formare profesională, evaluarea candidaţilor;
2. Desfăşurarea atestării:
2.1.Condiţii privind atestarea
cele de competenţă C.S.E.S.P.S.I., studii superioare;
cele de competenţa Brigăzii studii medii;
2.2.Formarea profesională in vederea atestării
Programul de formare: obiective şi număr de participanţi; persoane care conduc planul de învăţământ; programa de pregătire; criterii, modul de evaluare;
Programa de pregătire aferentă iniţierii se desfăşoară pe o durată de 15 zile;
Programul de formare profesională pentru perfecţionare durată 10 zile;
Documentele pentru înscrieri la programul de iniţiere;
- cerere;
- adeverinţă de salariat din care să rezulte că îndeplineşte funcţia de cadru tehnic p.s.i.
- originalul şi copia xerox ce atestă nivelul studiilor;
- dovada achitării sumei de înscriere
Documentele pentru programul de perfecţionare:
- cerere;
- copie după certificatul de competenţă deţinut;
- dovada achitării sumei
2.3. Evaluarea şi atestarea
se face de comisie formată din cel puţin 5 membri numiţi prin O.Z.U.
2.4. Soluţionarea contestaţiilor
2.5. Înregistrări
3. Dispoziţii finale

D.G.P.S.I. 004/2001 privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice.
Dispoziţii generale:
domenii de aplicare;
terminologie;
Formarea şi acumularea încărcărilor electrostatice:
substanţele ce formează, acumulează sarcini electrostatice;
procesele tehnologice în care sunt prezente materiale şi substanţe suscestibile, cu capacitate ridicată de încărcare electrostatică;
condiţiile în care se provoacă incendii, existenţa materialului; deplasarea sarcinii cu apariţia descărcărilor disruptive; energie mare;
Riscurile sau pericolele de explozii, sau incendii determinate de electricitatea statică;
Măsuri generale de prevenire a incendiilor determinate de electricitatea statică;
Soluţii pentru dispersia electricităţii statice:
legarea la pamânt;
neutralizarea sarcinilor;
reducerea frecărilor;
umidificarea atmosferei;
mărirea conductivităţii corpurilor;
Măsuri tehnico-organizatorice:
stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice:
interzicerea unor procedee periculoase;
controlul locului de muncă.

Măsuri specifice:
Măsuri de prevenire la vehicularea şi depozitarea lichidelor combustibile;
Măsuri de prevenire la separarea substanţelor lichide, solide;
Măsuri la vopsirea, lăcuirea prin pulverizare;
Măsuri la vopsiri în cîmp electrostatic;
Măsuri specifice la ansambluri şi subansambluri aflate în mişcare;
Măsuri la prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice;
Măsuri de prevenire la prelucrarea celulozei şi hârtiei;
Măsuri specifice la rampele auto şi de calea ferată;
Măsuri la umplerea rezervoarelor din benzinării şi la alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor;
Măsuri la activităţi specifice gospodăriilor cetăţeneşti;
Verificarea la recepţia şi darea în exploatare a instalaţiilor de legare la pămănt;
Dispoziţii finale:

D.G.P.S.I. 005/2001 - O.M.I. 138/2001 privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor:
Prevederi generale:
a). scopul, domeniu de aplicare:
-instituţii, agenţi economici; unitaţi administrativ teritoriale
b). conţinutul organizării, activităţii de apărare împotriva incendiilor:
-stabilirea structurilor;
-întocmirea, aprobarea,difuzarea actelor de autoritate;
-întocmirea,aprobarea documentelor specifice p.s.i. ;
-asigurarea formularelor tipizate;
-îndeplinirea cerinţelor de pregătire;
-îndeplinirea sistemului de depistare,cunoaştere a situaţiilor ce pot genera incendii;
-reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor;
-realizarea sistemului de observare, anunţare a incendiului;
-asigurarea funcţionării mijloacelor de p.s.i. ;
-organizarea intervenţiei;
-analiza incendiilor-concluzii;
Organizarea activitaţii de apărare înpotriva incendiilor:
a). Organizarea activitaţii la agenţii economici şi instituţii.
Structuri cu atribuţii de apărare:
-compartiment,serviciu,birou la agenţii economici cu riscuri,clădiri civile cu săli aglomerate cu peste 600 persoane;
-cadre tehnice numite exclusiv pentru această activitate
-cadre care îndeplinesc prin cumul şi alte activităţi;
Documente specifice activităţii de apărare înpotriva incendiilor.
Controlul de prevenire a incendiilor .
b). Organizarea apărării împotriva incendiilor la unitaţi administrativ teritoriale;
Stuctura organizatorică:
-cadru tehnic
-S.P.P.C.
acte de autoritate;
documente specifice activitaţii de apărare împotriva incendiilor;
Controlul;
c). Organizarea apărării incendiilor pe locurile de muncă:
definirea locului de muncă;
Organizarea constă în:
-prevenirea incendiilor;
-salvarea utilizatorilor şi evacuarea prin menţinerea condiţiilor de evacuare;
-instruirea salariaţilor
-marcarea pericolului de incendiu;
-organizarea stingerii;
Organizarea stingerii pe locurile de muncă ;
Planul de evacuare şi planul de depozitare ;
Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă ;
Punctul vital vulnerabil-condiţii;
Documentele specifice instruirii personalului pe locul de muncă;
Organizarea intervenţiei pe locul de muncă;
3. Forme şi modalităţii principale pentru evaluarea şi controlul capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
a). valorificarea concluziilor şi constatărilor rezultate din contractele efectuate de persoanele în drept;
b). analiza periodică a activităţii;
c). informarea asupra deficienţelor;
d). planificarea şi executarea exerciţiilor şi aplicaţiilor ;
4. Siguranţa exploatării instalaţiilor aferente construcţiilor şi a mijloacelor de p.s.i. ;
a). Prevederi generale:
-gestionarea siguranţei exploatării;
-lucrări de verificare, intreţinere;
-verificarea privind starea de funcţionare ;
b). Prevederi speciale:
-instalaţii electrice;
-instalaţii de detectare semnalizare;
-elemente de compartimentare;
-mijloacele de protecţie a personalului;
5.Dispoziţii finale.

ŞEF SECŢIE I.P.I.
Lt. col.
TEMIAN GAVRIL

 

| Site Map | Contact Us | ©2004 Brigada de Pompieri Crisana